Projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy  o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra energii.


Projekt nowelizacji ustawy wprowadza rozwiązania, które zapewnią ciągłość prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli etykietowania energetycznego oraz spójność przepisów krajowych z unijnymi.

System kontroli etykietowania energetycznego ma przeciwdziałać wprowadzaniu do obrotu lub oddawania do użytku produktów związanych z energią, które nie spełniają określonych wymagań, np. nie dołączono do nich etykiety lub karty informacyjnej produktu.

Dzięki nowym przepisom Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (organ monitorujący) oraz Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej i Urząd Komunikacji Elektronicznej (organy kontrolujące) – tworzące system kontroli produktów wykorzystujących energię – będą miały podstawę prawną do kontrolowania i monitorowania wszystkich grup produktów związanych z energią. Tym samym  stosowane będą zapisy rozporządzenia europejskiego nr 2017/1369 ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE.

Nowelizacja przepisów ustawowych jest także konieczna, żeby można było stosować przepisy rozporządzenia 2017/1369 dotyczące nadzoru nad systemem etykietowania energetycznego (aktualizuje ono wzór etykiety energetycznej i zmienia skalę klas energetycznych).

Etykiety energetyczne pokazują, jak dużo energii zużywa urządzenie w skali od A do G. Klasa A (kolor zielony) oznacza najmniejsze zużycie energii elektrycznej, a klasa G (kolor czerwony) – największe. Obecnie coraz więcej urządzeń jest zaliczanych do klas A+, A++ i A+++. Jednak taka klasyfikacja efektywności energetycznej jest dla konsumentów nie do końca jasna. Dlatego w nowym systemie klasyfikacji zostanie przywrócona pierwotna skala od A do G (bez klas A+, A++ i A+++). Nowe etykiety energetyczne będą stosowane równolegle ze starymi – do czasu ich całkowitego wycofania w wyznaczonych okresach przejściowych.

Etykiety energetyczne ułatwiają konsumentom wybór produktu, który zużywa mniej energii (pozwala im to zaoszczędzić pieniądze), ale mogą również zachęcać przedsiębiorstwa do inwestowania w opracowywanie energooszczędnych produktów.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 


Zobacz także