Projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju.


Przewidziane w „Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” zintegrowanie istniejących instytucji wspierania rozwoju wymaga zmian prawnych dotyczących ich funkcjonowania. Integracja ma służyć inicjowaniu lub finansowaniu projektów inwestycyjnych oraz wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości i innowacji. Na bazie zintegrowanych instytucji ma powstać Grupa Polski Fundusz Rozwoju SA.

W związku z tym w projekcie noweli ustawowej zaproponowano zamiany dotyczące nadzoru nad niektórymi podmiotami.

Zgodnie z nowymi regulacjami, minister do spraw gospodarki ma sprawować nadzór nad: Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA, niektórymi spółkami Skarbu Państwa zajmującymi się wspieraniem rozwoju gospodarki oraz Urzędem Zamówień Publicznych. Nadzór nad Bankiem Gospodarstwa Krajowego zostanie przekazany ministrowi ds. gospodarki. Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej BGK będzie powoływał i odwoływał prezes Rady Ministrów na wniosek poszczególnych ministrów.


Zobacz także