Projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra energii.


W projekcie zaproponowano dwie zasadnicze zmiany:     

  • Wydłużenie do końca 2023 r. finansowania ze środków budżetowych restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego. Będzie to możliwe, ponieważ Komisja Europejska 8 lutego 2018 r. zgodziła się na dalsze udzielenie pomocy publicznej z budżetu państwa.

Oznacza to kontynuowanie finansowania po 31 grudnia 2018 r. procesów likwidacji kopalń, działań polikwidacyjnych, w tym finansowania zadań związanych z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym, w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń. Chodzi także o naprawianie szkód górniczych wywołanych ruchem zakładu górniczego zlikwidowanego i będącego w likwidacji.

Oznacza to także dalsze finansowanie świadczeń dla pracowników, którzy przejdą – wraz z majątkiem przeznaczonym do likwidacji – do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA, do końca 2018 r. Chodzi o osoby, które zdecydują się skorzystać ze świadczeń osłonowych: urlopów górniczych oraz urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla.

  • Przewidziano możliwość uznania za dopuszczalną pomoc publiczną udzielaną z budżetu państwa kopalniom soli w Bochni i Wieliczce oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego (na podstawie bezpośrednio obowiązujących przepisów unijnych dotyczących pomocy publicznej).

Pomoc publiczna z budżetu państwa będzie mogła być dodatkowo udzielana tym podmiotom na podstawie rozporządzenia europejskiego nr 65/2014, uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym, przy zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej – bez konieczności prowadzenia długotrwałego procesu notyfikacji w Komisji Europejskiej.

Nowe przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także