Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedłożony przez ministra finansów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedłożony przez ministra finansów.


Uproszczenie i przyspieszenie tworzenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych, emitujących wyłącznie certyfikaty inwestycyjnie, które nie będą przedmiotem oferty publicznej, nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu – to podstawowy cel nowelizacji. Zostanie on osiągnięty dzięki rezygnacji z obowiązku uzyskiwania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na tworzenie takich funduszy. Powinno to zdynamizować ten segment rynku i przyciągnąć dodatkowy kapitał, który będzie alokowany za pośrednictwem tych funduszy.

Przyjęto, że KNF nie będzie zatwierdzała statutów takich funduszy i ich zmian. Konieczne będzie natomiast uzyskiwanie zezwolenia Komisji na zmianę statutu funduszu, którego certyfikaty inwestycyjne mają być przedmiotem oferty publicznej, mają być dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

Ponieważ nie będzie wymogu zatwierdzania przez KNF zmian statutów funduszy emitujących wyłącznie certyfikaty inwestycyjnie, które nie będą przedmiotem oferty publicznej, nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu – to nie będą pobierane opłaty z tego tytułu. Oznacza to zmniejszenie kosztów utworzenia i funkcjonowania tego typu funduszy. Aby zapewnić ochronę tzw. inwestorów nieprofesjonalnych (chodzi o osoby fizyczne, nie posiadające fachowej wiedzy o inwestowaniu) ograniczono możliwość nabywania przez nich certyfikatów inwestycyjnych ww. funduszy. Wprowadzono rozwiązanie zgodnie z którym, każdorazowy zapis na certyfikaty inwestycyjne tych funduszy nie będzie mógł być mniejszy niż 40 tys. euro.

Planowane regulacje powinny przyczynić się do odbiurokratyzowania tej działalności przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu nadzoru.


Zobacz także