Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.


Uzupełnienie, doprecyzowanie i zwiększenie przejrzystości przepisów określających udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych (np. opłat z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości, kosztów postępowań sądowych) oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze  publiczno-prawnym (np. grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych, kar pieniężnych, opłat administracyjnych). Zrównanie sytuacji prawnej przedsiębiorców i innych podmiotów w zakresie udzielania preferencji w spłacie należności. To podstawowe cele proponowanej nowelizacji ustawy o finansach publicznych.

Zmiany przepisów są niezbędne ze względu na konieczność poprawy efektywności działania organów administracji publicznej, udzielających ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych. Nowe rozwiązania są także potrzebne do wypełnienia przez Polskę zobowiązania prawno-międzynarodowego, dotyczącego stosowania przepisów określających udzielanie preferencji w spłacie należności cywilnoprawnych, w celu pełnego wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Najważniejsze zmiany:

Należności cywilnoprawne

  • doprecyzowano przepisy przez wyraźne wskazanie, że należności cywilnoprawne mogą być umarzane w całości albo w części;
  • wyraźnie rozdzielono przepisy dopuszczające udzielenie ulgi z urzędu (w formie umorzenia należności cywilnoprawnej) od regulacji umożliwiających udzielanie ulg wyłącznie na wniosek dłużnika;
  • uregulowano kwestię umarzania należności cywilnoprawnych zasądzonych na rzecz Skarbu Państwa tytułem kosztów zastępstwa procesowego (jeżeli należności te zasądzono w określonym postępowaniu);
  • określono możliwość niedochodzenia należności cywilnoprawnych – przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym (jednostce budżetowej, samorządowemu zakładowi budżetowemu lub samorządowej instytucji kultury) – które wraz z odsetkami nie przekraczają 100 zł (windykacja małych kwot jest nieracjonalna, bo często koszty postępowania przekraczają wielkość należności).

Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym

  • zaliczono przychody państwowych funduszy celowych do środków publicznych, stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym;
  • doprecyzowano przepisy dotyczące organów właściwych do wydawania decyzji  w sprawie należności publiczno-prawnych oraz organów odwoławczych;
  • wyliczono rodzaje ulg, których można udzielić na wniosek oraz określono kryteria udzielania ulg w spłacie należności publiczno-prawnych;
  • wprowadzono dla prowadzących działalność gospodarczą możliwość uzyskania ulgi w odniesieniu do wszystkich należności wymienionych w art. 60 ustawy (chodzi głównie o kary pieniężne, grzywny wynikające z mandatów karnych, opłaty legalizacyjne, opłaty z tytułu wydalenia cudzoziemca z Polski, opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne);
  • uzupełniono przepisy dotyczące dopuszczalności stosowania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu niepodatkowych należności budżetowych – stanowiących pomoc publiczną.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także