Projekt ustawy o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.


Ustawa wymaga nowelizacji ze względu na konieczność dostosowania polskich przepisów do dyrektywy 2009/38/WE w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym.

Europejskie rady zakładowe stanowią forum konsultacyjno–informacyjne w przedsiębiorstwach o zasięgu wspólnotowym, a ich działalność wzmacnia dialog między pracownikami a pracodawcą.

Do ustawy wprowadzono przepisy, dzięki którym pracownicy wspólnotowych firm będą skuteczniej korzystać z prawa do informowania i konsultowania z nimi najważniejszych decyzji. Wskazano, że europejska rada zakładowa będzie uprawniona do informacji i konsultacji ograniczonych jedynie do spraw ponadnarodowych. W jej składzie ma być odpowiednia reprezentacja pracowników. Zarząd centralny przedsiębiorstwa o zasięgu wspólnotowym będzie odpowiedzialny za poinformowanie i skonsultowanie z europejską radą zakładową planowanej decyzji prowadzącej do znaczących zmian w organizacji pracy lub umowach o pracę.

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także