Projekt ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa.


Inspektorzy jednostek dozoru technicznego, czyli Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), Urzędu Dozoru Technicznego (UDT)  i Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT) będą kontrolować na stacjach paliw wydajność urządzeń wychwytujących pary paliwa, które uwalniają się podczas tankowania pojazdów i monitorować ich przekazywanie do zbiornika magazynowego. Zapewni to ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, takich jak benzen i ozon.

W praktyce oznacza to powierzenie dozoru technicznego nad urządzeniami do odzyskiwania par paliwa na cywilnych stacjach paliw inspektorom UDT. Z kolei inspektorzy TDT będą badać te urządzenia na stacjach paliw zlokalizowanych na obszarach kolejowych, bocznicach kolejowych, a także na terenach portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej. Natomiast inspektorzy WDT będą przeprowadzać badania tych urządzeń na wojskowych stacjach paliw.

Przyjęcie tego rozwiązania oznacza wdrożenie dyrektywy 2009/126/WE wraz ze zmianami wynikającymi z dyrektywy 2014/99/UE, zobowiązującej państwa Unii Europejskiej do wprowadzenia w prawie krajowym przepisów, które spowodują, że wydajność wychwytu par paliwa na stacjach paliw będzie kontrolowana w określonych odstępach czasu (zgodnie z normą europejską EN 16321-2:2013).

Wymienione instytucje mają wykwalifikowaną kadrę i aparaturę pomiarową niezbędną do przeprowadzania pomiarów odzyskiwania par paliwa, zgodnie ze wskazaniami normy europejskiej. W praktyce chodzi o efektywne odzyskiwanie par benzyny podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw.

Obowiązek wyposażenia stacji paliw w urządzenia do odzyskiwania par paliwa wynika z przepisów rozporządzenia ministra gospodarki z 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także