Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim, przedłożony  przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.


Znowelizowane przepisy wdrażają do polskiego prawa regulacje dwóch dyrektyw unijnych dotyczących bezpieczeństwa na statkach pasażerskich.

Biorąc pod uwagę przepisy unijne zaproponowano rozwiązania, które zapewnią jednolite zasady przeprowadzania inspekcji na statkach pasażerskich typu ro-ro (chodzi o statek pasażerski przystosowany do wtaczania i wytaczania pojazdów drogowych lub szynowych) oraz na szybkich statkach pasażerskich (przewożących powyżej 12 pasażerów) w trakcie uprawiania żeglugi na linii regularnej (chodzi m.in. o serie podróży statków wykonywanych w celu obsługi ruchu między tymi samymi dwoma portami lub większą liczbą tych samych portów). Celem nowych przepisów jest włączenie inspekcji przeprowadzanych na tego typu statkach w system inspekcji przeprowadzanych przez państwo bandery (na statkach o polskiej przynależności) i państwo portu (na statkach pływających pod obcą banderą).

Zaproponowano również przepisy, które umożliwią sprawniejsze przekazywanie informacji o liczbie i tożsamości osób znajdujących się na pokładzie statku, z uwagi na ich szczególne znaczenie dla skuteczności prowadzonych akcji poszukiwawczych i ratunkowych. Rozwiązania te pozytywnie wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych.

Najważniejsze regulacje:

  • Zapewniono jednolite stosowanie zasad dotyczących przeprowadzania inspekcji na statkach obcych bander zawijających do polskich portów, w szczególności przez włączenie obowiązkowych inspekcji (prowadzonych na potrzeby bezpiecznej eksploatacji statków pasażerskich typu ro-ro w żegludze na linii regularnej) w system inspekcji przeprowadzanych przez państwo portu. Oznacza to maksymalne wydłużenie czasu, w którym statek może być eksploatowany do celów komercyjnych, przy jednoczesnym ciągłym zapewnianiu wysokich standardów bezpieczeństwa.
  • Ujednolicono wymogi dotyczące inspekcji na statkach pasażerskich typu ro-ro w żegludze krajowej, aby zapewnić im wysoki poziom bezpieczeństwa, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb dotyczących usług pasażerskich przez m.in. doprecyzowanie odstępów czasowych między poszczególnymi rodzajami inspekcji (inspekcje będą  odbywać się dwa razy do roku w odstępie nie krótszym niż 4 miesiące i nie dłuższym niż 8 miesięcy).
  • Uproszczono wymogi  dotyczące przekazywania informacji o liczbie i tożsamości osób znajdujących się na pokładzie statku z uwagi na ich znaczenie dla skuteczności przeprowadzenia operacji poszukiwawczych i ratunkowych. Informacje te będą bezpośrednio przekazywane do Krajowego Pojedynczego Punktu Kontaktowego (National Single Window). Umożliwi to ich natychmiastowe udostępnienie w razie wypadku Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa oraz innym podmiotom zaangażowanym w akcję ratowniczą. Armatorzy jachtów komercyjnych będą mogli przekazywać informacje o pasażerach nimi podróżujących za pomocą aplikacji mobilnej, a do końca 2020 r. – również tak jak dotychczas, czyli w postaci papierowej.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 21 grudnia 2019 r. (od tego dnia państwa Unii Europejskiej mają obowiązek wdrożyć przepisy dyrektyw pasażerskich).


Zobacz także