Projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.


Narodowy Bank Polski nie będzie współfinansował Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. System gwarantowania depozytów finansowany będzie wyłącznie przez banki. To jedna z ważniejszych zmian zaproponowanych w nowych przepisach.

Nowe prawo zakłada, że NBP będzie mógł udzielić BFG kredytów krótkoterminowych, pod warunkiem ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia. Możliwe to będzie wyłącznie w sytuacji zagrożenia stabilności systemu bankowego i powinno zagwarantować właściwe wykonanie zadań przez Fundusz w sytuacjach kryzysowych.

Określono także nowe zasady naliczania opłaty rocznej wnoszonej przez banki na rzecz BFG w związku ze zmianą ustawy Prawo bankowe.

Nowe przepisy przewidują obowiązek monitorowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny sytuacji ekonomiczno–finansowej oraz systemów zarządzania banków, korzystających z jego pomocy. Rozszerzono też zakres zadań BFG, zobowiązując Radę Funduszu do przekazywania ministrowi finansów kwartalnych sprawozdań z jego działalności.

Zgodnie z nowymi przepisami, minister finansów ma powoływać przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, po zasięgnięciu opinii prezesa Narodowego Banku Polskiego i przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Minister będzie mógł także wnioskować do Rady Funduszu o odwołanie członków jego zarządu.


Zobacz także