Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.


Dzieci nie będą odbierane rodzicom z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej rodziny – takie rozwiązanie przewidziano w projekcie nowelizacji przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Stanowi on wypełnienie obietnicy złożonej przez premier Beatę Szydło w exposé, w którym wskazała, że jednym z priorytetów rządu jest wsparcie rodziny i zapewnienie jej bezpiecznego funkcjonowania.

Nowe rozwiązania mają przeciwdziałać pochopnemu odbieraniu dzieci rodzicom oraz umieszczaniu ich w pieczy zastępczej, tj. rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

Wprowadzono zasadę, że zastosowanie przez sąd opiekuńczy środków ingerencji we władzę rodzicielską, prowadzących do oddzielenia dziecka od rodzica, może mieć miejsce jedynie po wcześniejszym wykorzystaniu przez sąd innych środków lub zastosowaniu form pomocy rodzinie, które okazały się nieskuteczne. Odebranie dziecka będzie także możliwe wtedy, gdy jest ono konieczne ze względu na poważne zagrożenie dobra dziecka, w szczególności jego życia lub zdrowia. W tych wyjątkowych sytuacjach sądy opiekuńcze muszą się kierować nadrzędną przesłanką, jaką jest dobro dziecka i zabezpieczenie jego interesów.

Przyjęto też regulację, że rozdzielenie rodziców i dzieci wyłącznie z powodu ubóstwa – wbrew woli rodziców –  nie będzie możliwe.

Umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, co do zasady, będzie środkiem ostatecznym stosowanym przez sąd opiekuńczy. Wcześniej musi on zrobić wszystko, aby innymi środkami przywrócić prawidłowe funkcjonowanie rodziny, bo rodzina jest naturalnym środowiskiem dla rozwoju dziecka. 

Znowelizowana ustawa ma obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także