Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.


Projekt zakłada modyfikację początku biegu terminów do wytoczenia powództwa przez dziecko o zaprzeczenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

Zgodnie z propozycją, terminy te mają biec od chwili gdy dziecko dowie się o braku biologicznego pochodzenia od osoby, której macierzyństwo lub ojcostwo zostało ustalone. Dziecko będzie miało rok na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa i ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Roczny termin daje realną szansę na podjęcie przemyślanej decyzji mającej niezwykle poważne i długofalowe konsekwencje, a dodatkowo nie destabilizuje nadmiernie sytuacji prawnej dziecka. Jeżeli dziecko dowie się o braku biologicznego pochodzenia od osoby, której macierzyństwo lub ojcostwo zostało ustalone - zanim osiągnie pełnoletność - termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa i ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, liczy się od daty osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

W projekcie zaproponowano także zmianę początku biegu terminów dla matki oraz męża matki na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Miałby on rozpoczynać bieg od dnia dowiedzenia się przez te osoby o tym, że dziecko nie pochodzi od męża matki. Proponowane rozwiązanie stanowi istotne umocnienie zasady ustalania ojcostwa w oparciu
o prawdę biologiczną. Jednocześnie wprowadzone zostanie ograniczenie, że wniesienie powództwa może nastąpić najpóźniej do dnia osiągnięcia pełnoletności przez dziecko. 

Zaproponowane zmiany stanowią wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 maja 2018 r.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także