Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, przedłożony przez ministra sprawiedliwości

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, przedłożony przez ministra sprawiedliwości


Celem proponowanej nowelizacji jest wdrożenie do polskiego prawa przepisów:

• decyzji ramowej Rady 2009/948/WSiSW w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów,
• decyzji ramowej Rady 2009/829/WSiSW w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania.
Przyjęcie w polskim prawie rozwiązań zawartych w tych decyzjach usprawni działania organów procesowych oraz będzie korzystne dla polskich obywateli objętych postępowaniem karnym.

Pierwsza z decyzji pozwoli uniknąć sytuacji, gdy w dwóch (lub więcej) państwach UE równolegle prowadzone są postępowania karne przeciwko tej samej osobie o ten sam czyn, a w konsekwencji wydane zostają wyroki skazujące za to samo. Każde z państw członkowskich UE będzie mogło – po dokonaniu uzgodnień z innym państwem – przekazać do dalszego prowadzenia wszczęte postępowanie karne, a tym samym zakończyć to, które samo prowadziło. Nowe przepisy będą również korzystne dla organów procesowych, bo dadzą możliwość podjęcia – w drodze konsultacji – trafniejszej decyzji co do tego, w którym państwie członkowskim UE postępowanie karne powinno się toczyć.

Druga decyzja umożliwi przekazanie nadzoru nad wolnościowymi środkami zapobiegawczymi do państwa stałego pobytu oskarżonego w przypadku sprawców mniej poważnych czynów, w celu zagwarantowania sprawnego toku postępowania karnego. Nowe rozwiązania pozwolą zapobiec nadużywaniu kosztownego dla budżetu i „inwazyjnego” dla obywateli środka, jakim jest tymczasowe aresztowanie, tylko z uwagi na obywatelstwo podejrzanego (oskarżonego).

W efekcie wdrożenie obydwu decyzji ramowych umożliwi obniżenie kosztów postępowań karnych, które nie będą już prowadzone w tej samej sprawie równolegle w różnych państwach. Przyczyni się też do wzmocnienia i ułatwienia bezpośredniej współpracy polskich organów sądowych z ich odpowiednikami w państwach UE – bez pośrednictwa szczebla centralnego (ministra sprawiedliwości), jak to miało miejsce w przypadku tradycyjnej, opartej o umowy międzynarodowe, współpracy w sprawach karnych.

Większość nowych regulacji ma obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także