Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.


Założono, że orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych wydane przez sądy innych państw członkowskich Unii Europejskiej, a także ugody sądowe i dokumenty urzędowe z tych państw będą mogły być egzekwowane w Polsce – bez konieczności uzyskania klauzuli wykonalności. Analogiczne zasady mają dotyczyć polskich orzeczeń i ugód sądowych oraz dokumentów urzędowych w sprawach cywilnych i handlowych, które będą wykonywane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Rozwiązanie to ułatwi wierzycielom egzekwowanie unijnych orzeczeń i ugód sądowych oraz dokumentów urzędowych w sprawach cywilnych i handlowych.  W praktyce skróci się czas egzekwowania długów i zmniejszą koszty obsługi tego procesu. Jednocześnie niezbędną ochronę interesów dłużnika zapewni procedura odmowy uznania/wykonania orzeczenia – uruchamiana na jego wniosek.

Ponadto, nowe rozwiązania ułatwią uznawanie i wykonywanie, orzeczonych w sprawach cywilnych za granicą, tzw. środków ochrony. W praktyce dotyczy to przestrzegania np. zakazu zbliżania się do poszkodowanego, zakazu przebywania w miejscu jego zamieszkania. Oznacza to, że poszkodowany na terytorium całej Unii Europejskiej będzie korzystał z prawa do skutecznej ochrony. Jest to szczególnie ważne w kontekście realizowania zasady swobodnego przepływu osób w ramach UE.

Konieczność nowelizacji przepisów  obydwu ustaw związana jest z przyjęciem przez Parlament Europejski oraz Radę rozporządzenia 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych oraz rozporządzenia 606/2013 w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych.

Założono, że nowe rozwiązania powinny obowiązywać od 10 stycznia 2015 r.


Zobacz także