Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.


W strukturach sądownictwa powszechnego powstaną osobne jednostki zajmujące się sprawami dotyczącymi m.in. prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej.

Stworzone zostaną odrębne jednostki organizacyjne, które będą zajmować się sprawami dotyczącymi:

  • ochrony praw autorskich i pokrewnych,
  • wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych,
  • znaków towarowych,
  • oznaczeń geograficznych,
  • topografii układów scalonych,
  • ochrony innych praw na dobrach niematerialnych (sprawy własności intelektualnej),
  • zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji,
  • wykorzystania dobra osobistego w celu, np. reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług lub w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.

Sędziowie, w ramach istniejących struktur sądowych, będą mieli możliwość specjalizacji dotyczącej własności intelektualnej.
Wprowadzone zostanie zastępstwo przez fachowych pełnomocników. Rozwiązanie to przyczyni się do szybkości i sprawności postępowania przed sądem.
W związku z planowaną specjalizacją sądów założono, że sprawy dotyczące własności intelektualnej rozpoznawać będą 2 sądy apelacyjne oraz 4 sądy okręgowe (w miejsce dotychczasowych 45 sądów okręgowych i 11 sądów apelacyjnych).

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2020 r.


Zobacz także