Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.


W strukturach sądownictwa powszechnego powstaną odrębne jednostki zajmujące się sprawami dotyczącymi m.in. prawa autorskiego i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, a także sprawami związanymi z nieuczciwą konkurencją oraz pewnymi kategoriami spraw o ochronę dóbr osobistyc

Najważniejsze rozwiązania

  • Stworzenie odrębnych jednostek organizacyjnych, które będą zajmować się sprawami o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczącymi wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych oraz ochroną innych praw na dobrach niematerialnych (sprawy własności intelektualnej). Chodzi także o sprawy związane z zapobieganiem i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz wykorzystaniem dobra osobistego w celu, np. reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług lub w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.
  • Stworzenie sędziom, w ramach istniejących struktur sądowych, możliwości specjalizacji dotyczącej własności intelektualnej.
  • Wprowadzenie zastępstwa przez fachowych pełnomocników. Przyczyni się to do szybkości i sprawności postępowania przed sądem.
  • Uregulowanie postępowania w sprawach własności intelektualnej, w tym w szczególności rozpoznawania wniosków o zabezpieczenie środka dowodowego, o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego, czy wezwanie do udzielenia informacji.
  • W związku z planowaną specjalizacją sądów założono, że sprawy dotyczące własności intelektualnej rozpoznawać będą 2 sądy apelacyjne oraz 4 sądy okręgowe (w miejsce dotychczasowych 45 sądów okręgowych i 11 sądów apelacyjnych).

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.


Zobacz także