Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, przedłożony przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, przedłożony przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej


Propozycje zmian przygotowano w związku z koniecznością wdrożenia do polskiego prawa:
  •  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/20/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ubezpieczenia armatorów od roszczeń morskich
 Zgodnie z postanowieniami dyrektywy, przewidziano obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla statków pod polską banderą oraz statków obcych, wchodzących do polskich portów. Ubezpieczenie to ma zapewnić wypłatę odszkodowania w razie powstania szkody związanej z eksploatacją statku. Obowiązek uzyskania ubezpieczenia ma działać prewencyjnie i  powinien pomóc w eliminacji z żeglugi statków nie spełniających odpowiednich norm bezpieczeństwa, a także zapewnić równe warunki działania podmiotom gospodarczym trudniącym się żeglugą.
  • Rozporządzenia nr 392/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków
Wprowadzono obowiązek posiadania ubezpieczenia lub innego zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności, jak gwarancja banku lub podobnej instytucji finansowej, przez przewoźników dokonujących przewozów objętych zakresem rozporządzenia. Posiadanie ubezpieczenia lub zabezpieczenia, do limitów określonych w rozporządzeniu, powinno być potwierdzone certyfikatem, wystawianym przez dyrektora urzędu morskiego. Certyfikat powinien być przechowywany na statku. Za jego wydanie będzie pobierane 30 euro, za poświadczenie certyfikatu – 20 euro.
Ponadto, w zakresie nieobjętym rozporządzeniem, przewidziano obowiązek posiadania przez przewoźników pasażerskich – eksploatujących statki pod polską banderą oraz statki podnoszące bandery państw obcych (wpływające na nasze terytorium) – ubezpieczenia do wysokości limitów określonych w Konwencji ateńskiej z 1974 r. (w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu).
  • Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w Brukseli 18 grudnia 1971 r. (tworzy ona Dodatkowy Fundusz).
W związku z ratyfikacją przez Polskę tego dokumentu wprowadza się regulacje umożliwiające wypłaty odszkodowań z Międzynarodowego Dodatkowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, w przypadku szkód katastrofalnych, przewyższających limity ubezpieczeń armatorów statków.
  • Protokołu z 1996 r. do Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie, sporządzonej w Londynie 19 listopada 1976 r. (przewiduje on podniesienie limitów odpowiedzialności, do których odsyła dyrektywa 2009/20, celem zapewnienia odszkodowań adekwatnych do wyrządzonych szkód).
Większość nowych regulacji ma obowiązywać po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także