Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawcz

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.


Zaproponowano rozwiązania, które zwiększą zatrudnienie osób skazanych. Projekt jest częścią „Programu Pracy Więźniów”.

Praca stanowi ważny element odbywania kary pozbawienia wolności: wpływa pozytywnie zarówno na skazanych (resocjalizacja, rozwój umiejętności zawodowych, możliwość zarobkowania), jak i na porządek w jednostkach penitencjarnych.

Doświadczenia związane z wykonywaniem nieodpłatnych prac przez osoby osadzone w więzieniach, wskazują na ich przydatność nie tylko w codziennych pracach porządkowych na potrzeby zakładu karnego czy samorządu terytorialnego, ale także w sytuacjach nagłych lub kryzysowych, np. w związku z powodzią czy potrzebą usuwania szkód. Dlatego zaproponowano zwiększenie liczby podmiotów, dla których nieodpłatnie pracowaliby więźniowie. Chodzi o pracę na cele społeczne na rzecz:

 • samorządu terytorialnego,
 • podmiotów, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim,
 • państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych,
 • spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu bądź województwa,
 • instytucji lub organizacji reprezentujących społeczność lokalną,
 • placówek oświatowo-wychowawczych,
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
 • młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
 • podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • fundacji, stowarzyszeń i innych instytucji lub organizacji użyteczności publicznej, niosących pomoc charytatywną.

Praca ta będzie możliwa – za zgodą skazanego – również powyżej 90-ciu godzin w miesiącu.

W projekcie przewidziano też zwiększenie dochodów Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Kwota  potrąceń na ten cel zwiększy się z 25 do 45 proc. wynagrodzenia przysługującego skazanemu. Dodatkowe środki funduszu zostaną przeznaczone na:

 • zwiększenie pokrycia części kosztów zatrudnienia osadzonych, ponoszonych przez przedsiębiorców w postaci wypłaty ryczałtu (obecnie pracodawcy otrzymują ryczałt w wysokości 20 proc. wynagrodzenia przysługującego zatrudnionym osobom pozbawionym wolności), co bezpośrednio wpłynie na atrakcyjność zatrudnienia więźniów,
 • budowę infrastruktury produkcyjnej na terenie jednostek penitencjarnych (chodzi o budowę na terenach więzień hal produkcyjnych o lekkiej konstrukcji, które można by wydzierżawić przedsiębiorcom – w celu wyposażenia ich w maszyny i urządzenia produkcyjne, a następnie zatrudnienia osób pozbawionych wolności).

Jednocześnie z 10 do 7 proc. zmniejszy się wysokość potrąceń wynagrodzenia przysługującego skazanemu na cele Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Chodzi o skazanych, którzy będą szkoleni i przyuczani do zawodów z wykorzystaniem środków unijnych.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 3 miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także