Projekt ustawy o zmianie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym, przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.


Stworzono podstawy prawne do ustanowienia i realizacji programu rządowego, który zapewni wybitnym polskim studentom sfinansowanie z budżetu państwa studiów magisterskich na najlepszych uczelniach na świecie.

Rząd liczy, że uzupełnianie wiedzy w prestiżowych zagranicznych uczelniach pozwoli uzdolnionym studentom rozwinąć potencjał intelektualny i wykorzystać wiedzę zdobytą w kraju. Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw obietnicy złożonej przez premier Ewę Kopacz w exposé, w którym zapowiedziała, że młodzi, zdolni Polacy będą mieli możliwość studiowania na renomowanych uczelniach zagranicznych. 

Program zostanie ustanowiony w formie uchwały przyjętej przez Radę Ministrów. Ma ruszyć od roku akademickiego 2016/2017 i objąć ok. 100 studentów.

Aby program przyniósł pożądane efekty, zostanie zapewniona ciągłość kształcenia. Oznacza to, że będą mogli z niego skorzystać studenci, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich i absolwenci studiów pierwszego stopnia (posiadający licencjat). Osoba, która podejmie studia za granicą, może otrzymać z programu fundusze na pokrycie kosztów: rekrutacji, czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń. Świadczenia te zostaną zwolnione z podatku PIT. Pomoc o podobnym charakterze, np. stypendia naukowe i socjalne, jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pomoc finansową udzieloną w ramach programu trzeba będzie zwrócić, gdy np. studia nie zostaną ukończone z przyczyn leżących po stronie uczestnika albo z powodu braku postępów w nauce. Uczestnik programu będzie zwolniony ze zwrotu udzielonego mu wsparcia, gdy w ciągu 10 lat od ukończenia studiów na zagranicznej uczelni przepracuje w Polsce łącznie 5 lat, odprowadzając przez ten okres składki na ubezpieczenia: społeczne i zdrowotne. Dotyczy to także studiów doktoranckich.

Regulacje te są odpowiedzią na zobowiązania podjęte przez europejskich ministrów do spraw szkolnictwa w kwietniu 2009 r. w Leuven i Louvain-la-Neuve. Zgodnie z nimi, w 2020 r. co najmniej 20 proc. studentów, uzyskujących dyplom w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, powinno wcześniej odbyć studia lub szkolenia za granicą.

Program uzupełni dostępną w Polsce ofertę skierowaną do młodych osób zainteresowanych studiami i prowadzeniem badań za granicą. Chodzi tu m.in. o Program Stypendialny dla Młodych Naukowców, Program Stypendialny Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Erasmus + akcja 1 – Gwarancje kredytowe dla studentów studiów magisterskich.

Nowe przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także