Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, przedłożony przez ministra cyfryzacji.


Zaproponowano przepisy, które dostosowują polski porządek prawny do unijnego rozporządzenia z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  (tzw. RODO). Chodzi m.in. o usunięcie przepisów, które są sprzecznie z RODO lub które powielają rozwiązania RODO. Celem projektu jest też dostosowanie RODO do specyfiki polskiego porządku prawnego.

W projekcie nowelizacji zawarto szczegółowe zmiany do licznych ustaw obejmujących m.in. sektor:

 • ubezpieczeniowy,
 • bankowy
 • kultury,
 • zdrowia, w tym dostępu do dokumentacji medycznej,
 • rodziny i pracy,
 • sportu i turystyki,
 • spraw wewnętrznych i administracji,
 • środowiska,
 • edukacji narodowej,
 • inwestycji i rozwoju,
 • nauki i szkolnictwa wyższego,
 • przedsiębiorczości i technologii,
 • statystyki publicznej.

Projekt zawiera również rozwiązania odpowiadające na dużą liczbę działań zmierzających do wykorzystania reformy ochrony danych osobowych do wprowadzenia administratorów danych w błąd. Znane są przypadki, gdy kierowane były do nich wiadomości zawierające nieprawdziwe informacje o prawnej konieczności podejmowania działań. W projekcie zaproponowano więc zmianę Kodeksu Karnego poprzez przesądzenie, że groźbą bezprawną jest nie tylko groźba spowodowania postępowania karnego, ale również innego postępowania, w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna.

Zaproponowano, aby nowelizacja ustawy weszła w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.


Zobacz także