Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, przedłożony przez ministra finansów.


Projekt tzw. ustawy okołobudżetowej jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na 2015 r. Przewidziane w niej propozycje zmian niektórych ustaw mają odzwierciedlenie w kwotach ujętych w projekcie budżetu na przyszły rok i zapewniają jego prawidłową realizację.

Najważniejsze propozycje rozwiązań:
 

Świadczenia i wynagrodzenia w sektorze finansów publicznych

 • „zamrożenie” maksymalnych wynagrodzeń osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (do ustalenia maksymalnych wysokości wynagrodzeń dla tych osób będzie przyjmowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2009 r.);
 • „zamrożenie” na poziomie 2014 r. funduszu wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych z pewnymi wyjątkami, np. dla Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w związku z koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników;
 • „zamrożenie” na poziomie obowiązującym w 2014 r. funduszu świadczeń socjalnych.

Fundusz Pracy

 • w planie finansowym Funduszu Pracy w 2015 r. przeznaczono 835,3 mln zł na staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych – przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu prawie o 600 mln zł;
 • w 2015 r. przewidziano częściowe finansowanie rezydentur ze środków budżetu państwa – do 60,75 mln zł (umożliwi to odbycie specjalizacji przez wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015, tj. przez ok. 3,5 tys. osób);
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących specjalizacji lekarzy:
  • ograniczenie nieprawidłowości w zakresie rozpoczynania kolejnego szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury;
  • uniemożliwienie wielokrotnego uzyskiwania rezydentur (chodzi o przepisy, które uniemożliwią blokowanie miejsc rezydenckich przez rezygnowanie z rezydentury, a następnie ponowne kwalifikowanie się do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w tym samym trybie, ale w innej dziedzinie lub miejscu);
  • wprowadzenie zasady, że to minister zdrowia (obecnie wojewoda) decyduje o przydziale miejsc na szkolenia specjalizacyjne.

Zmiana w ustawie o podatku akcyzowym

 • akcyzą opodatkowane będzie wytwarzanie papierosów przy użyciu maszyn, z wyjątkiem ręcznego wytwarzania papierosów i wykonywania ich sposobem domowym w gospodarstwach domowych;
 • zmieni się sposób opodatkowania cygar i cygaretek – podatek akcyzowy za te produkty ma być płacony od wagi, a nie od sztuki.

Obydwa rozwiązania zapewnią ograniczenie procederu unikania opodatkowania wyrobów tytoniowych właściwą stawką akcyzy.

Zasady planowania niektórych wydatków

 • w 2105 r., analogicznie jak w latach ubiegłych, stosowana będzie regulacja umożliwiająca elastyczne planowanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 • w 2015 r., analogicznie jak w 2014 r., wprowadzony będzie przepis, że odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli dokonywany będzie na podstawie kwoty bazowej z 2012 r.;
 • w 2015 r. wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników uczelni publicznych, co do zasady, utrzyma się na poziomie z 2013 r.

Finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Wprowadzono przepis nakładający na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczania na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – środków  w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej (zapis ten wychodzi naprzeciw oczekiwaniom opiekunów osób/dzieci niepełnosprawnych).

Dodatkowe środki z rezerwy celowej budżetu państwa

Wprowadzono przepisy, które dadzą możliwość zasilenia dodatkowymi środkami z rezerwy celowej budżetu państwa (130 mln zł) sfinansowanie zadań z obszaru mieszkalnictwa.

Zmiana dotycząca ustawy o biokomponentach i biopaliwach

W 2015 r. nie będzie stosowany przepis, który mówi, że na działania promujące rynek biopaliw przeznacza się 1,5 proc. planowanych w poprzednim roku wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych.

Rozwiązanie to wiąże się z przewidywanym wprowadzeniem w 2015 r. kwotowo-procentowej waloryzacji rent i emerytur, której sfinansowanie będzie wymagało  zwiększonych środków. Jednocześnie rozwiązanie to pozwoli zachować pulę wydatków mieszczących się w stabilizującej regule wydatkowej.

Regulacja umożliwiająca wsparcie z budżetu państwa restrukturyzacji Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.

Wprowadzono przepisy, które umożliwią wsparcie finansowe restrukturyzacji Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. Jest to największy przewoźnik na rynku przewozów regionalnych – jego udział w tym rynku wynosi ok. 31 proc. (biorąc pod uwagę liczbę przewiezionych pasażerów).


Zobacz także