Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii.


Projekt przewiduje rozwiązania, które przyspieszą i usprawnią procedury administracyjne, zmniejszą częstotliwość obowiązków sprawozdawczych oraz uwolnią potencjał do dalszego rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza mikro-, małych i średnich firm. Zaproponowano ponad 50 uproszczeń.

Najważniejsze zmiany:

  • Wprowadzenie tzw. prawa do popełnienia błędu. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca będący osobą fizyczną – w przypadku popełnienia błędu, za który grozi mandat karny lub kara pieniężna – nie otrzyma kary, a jedynie pouczenie. Będzie to możliwe w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem, że dokonany przez przedsiębiorcę błąd jest mniejszej wagi oraz ma charakter jednorazowy, zaś jego skutki zostałyby usunięte w odpowiednim terminie.
  • Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie. Co do zasady będzie to możliwe do 25. dnia następnego miesiąca, zamiast obecnych 10 dni od odprawy celnej albo od dnia wydania decyzji celnej. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększy się konkurencyjność polskich portów i wielkość importu odprawianego przez polskie porty przeładunkowe, a w rezultacie poprawi płynność finansowa importerów.
  • Rozszerzenie ochrony konsumenckiej na przedsiębiorców. Zmiana zakłada objęcie przepisami o ochronie konsumentów osoby fizycznej, która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego. Przedsiębiorcy ci byliby objęci ochroną przewidzianą dla konsumentów, jeśli chodzi o stosowanie niedozwolonych postanowień umownych (klauzule abuzywne), rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
  • Kolejne ułatwienia w sukcesji przedsiębiorstw:

- Wprowadzenie zasad przejęcia koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń w przypadku zmiany właściciela przedsiębiorstwa, osoby wpisanej do CEIDG. To rozwiąże dotychczasowy problem braku możliwości korzystania z decyzji administracyjnych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w sytuacji gdy przedsiębiorca sprzedaje firmę albo przekazuje ją nieodpłatnie swojemu następcy. Do przejęcia decyzji wystarczające będzie złożenie wniosku w terminie 3 miesięcy od nabycia przedsiębiorstwa, przedstawienie dowodów potwierdzających spełnianie przez nabywcę wymagań do wydania decyzji, złożenie oświadczenia o akceptacji przez nabywcę obowiązków wynikających z decyzji, a – jeżeli przedsiębiorstwo jest własnością kilku osób – uzyskanie także zgody pozostałych właścicieli na przejęcie decyzji przez nabywcę.
- W firmach, które należą do przedsiębiorcy i jego małżonka, umożliwienie powołania po śmierci małżonka przedsiębiorcy tymczasowego przedstawiciela. Jego zadaniem będzie zarządzanie spadkiem po małżonku przedsiębiorcy w części dotyczącej udziału w przedsiębiorstwie do czasu załatwienia formalności spadkowych u notariusza albo w sądzie. Tymczasowy przedstawiciel  zadba o majątek spadkobierców, ale także będzie wspierał bieżącą realizację planów przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności gospodarczej, np. reprezentując spadkobierców przy podpisaniu umowy sprzedaży rzeczy w ramach działalności przedsiębiorstwa.
- Dopuszczenie przekazania, w formie zapisu windykacyjnego, praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej (udziału wspólnika).  Rozszerzenie katalogu wariantów przy planowaniu sukcesji w spółce może przyczynić się do przyspieszenia zakończenia procesu zmiany wspólnika i podjęcia przez niego aktywnej działalności.

  • Rozszerzenie definicji rzemieślnika i umożliwienie wykonywania rzemiosła przez spółki z udziałem wspólników mających kwalifikacje zawodowe (dyplom mistrza lub czeladnika), a także spółki, w których tylko niektórzy wspólnicy mają kwalifikacje (dyplom mistrza lub czeladnika) – w tym przypadku warunkiem jest to, żeby pozostali wspólnicy byli spokrewnieni z tymi wspólnikami. Ponadto obniżone zostaną opłaty za egzaminy organizowane przez izby rzemieślnicze: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający.

 

Ponadto projekt przewiduje  ograniczenie obowiązków administracyjnych, w tym:

  • ograniczenie obowiązków sprawozdawczych przez:

- zmniejszenie częstotliwości realizacji pewnych obowiązków (np. kwartalne przekazywanie informacji do ministra energii o poniesionych kosztach tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw; kwartalne sprawozdania OSD elektroenergetycznego i OSD gazowego dla Dyrektora Generalnego KOWR; kwartalne informacje statystyczne o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych przekazywane przez biura usług płatniczych do KNF),

- cyfryzację niektórych obowiązków sprawozdawczych oraz ograniczenie liczby organów, do których składane są dokumenty (np. obowiązku składania sprawozdania w zakresie rodzajów oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych i ich przeznaczeniu, informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności),

  • zniesienie obowiązku załączenia dokumentów będących w posiadaniu instytucji  lub zawierających informacje, które może ona ustalić (np. zniesienie obowiązku dołączania odpisów z KRS, zniesienie wymogu załączania oryginału zaświadczenia o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu do wniosku o przyznanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego, gdy akta egzaminacyjne osób, które przystąpiły do egzaminu przechowywane są w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości),
  • zmniejszenie liczby egzemplarzy dokumentów dołączanych do wniosków (w przypadku wniosku o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego, zgłoszenia wierzytelności przez wierzycieli stoczni, wniosku kwalifikacyjnego, dokumentacji geologicznej dotyczącej polskich obszarów morskich).

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia  2020 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.


Zobacz także