Projekt ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, przedłożony przez ministra zdrowia.

Projekt ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, przedłożony przez ministra zdrowia.
 


Częste nowelizacje ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej wpłynęły na decyzję przygotowania nowego, całościowego projektu. Jest on spójny z projektem ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych. Liczba zagadnień poruszonych w tym projekcie jest porównywalna z zawartością starej regulacji.
 

W projekcie ustawy określono zasady wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, przyjmując, że są to samodzielne zawody medyczne. Usystematyzowano też przepisy dotyczące kształcenia w szkołach pielęgniarskich i szkołach położnych. Wprowadzono możliwość realizowania tzw. studiów pomostowych, które umożliwiają uzupełnienie wykształcenia do poziomu licencjata. Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać pielęgniarki i położne, które nie mają wyższego wykształcenia zawodowego. Przewidziano złagodzenie warunków obowiązujących przy podejmowaniu kształcenia podyplomowego, ograniczono obciążenia administracyjne dla organizatorów kształcenia podyplomowego.
 

Wprowadzono przepis ułatwiający powrót do zawodu. Pielęgniarki lub położne, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuży niż 5 lat (w okresie ostatnich 6 lat), a zamierzają podjąć pracę, muszą zawiadomić o tym okręgową radę pielęgniarek i położnych. Osoby takie będą musiały odbyć przeszkolenie, trwające nie dłużej niż 6 miesięcy, pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej (legitymującej się co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym).
 

Doprecyzowano warunki prowadzenia indywidualnej praktyki pielęgniarskiej lub położniczej, z uwzględnieniem zmniejszenia barier administracyjnych przy rejestracji tej działalności.
 

Doprecyzowano zasady ochrony prawnej pielęgniarek i położnych podczas i w związku z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Będą one korzystały z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Precyzyjnie określono tryb odmowy wykonania zlecenia lekarskiego przez pielęgniarkę i położną.
 

Określono, że minister zdrowia – po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – będzie określał w rozporządzeniu rodzaje materiałów, które mogą być pobierane przez pielęgniarkę i położną do celów diagnostycznych samodzielnie – bez zlecenia lekarskiego.
 

Większość przepisów ustawowych ma wejść w życie po 6 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zastąpią one obowiązujące regulacje z 5 lipca 1996 r.
 


Zobacz także