Projekt ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych, przedłożony przez ministra finansów.


Projektowana ustawa wdraża przepisy dyrektywy Rady 2010/24/UE w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń. Zawarte w niej przepisy mają gwarantować sprawność, rzetelność, przejrzystość oraz szybkość działania organów państwowych w obszarze współpracy międzynarodowej przy udzielaniu i korzystaniu ze wzajemnej pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych.

Projekt ustawy przewiduje w szczególności współpracę z państwami członkowskimi Unii Europejskiej poprzez wymianę informacji o zobowiązanych, powiadomienie o dokumentach oraz dochodzenie lub zabezpieczenie należności pieniężnych. Zakres należności, co do których pomoc może się odbywać na podstawie zapisów projektowanej ustawy, został rozszerzony na wszystkie podatki i cła każdego rodzaju oraz należności pieniężne z nimi związane. Wprowadzono jednak ograniczenie w zakresie „wieku” należności, które mogą być przedmiotem tej pomocy, gdyż zasadniczo organ współpracujący nie będzie zobowiązany do udzielenia pomocy w stosunku do należności starszych niż pięć lat od terminu płatności. Nadal utrzymana została minimalna wysokość łączna należności pieniężnych, które będą podstawą wystąpienia z wnioskiem o pomoc, wynosząca 1500 euro.

Nowe zapisy przewidują również poszerzenie zakresu wymiany informacji między państwami członkowskimi w zakresie zwrotu podatku oraz nadpłaty podatku podmiotom mającym siedzibę lub miejsce zamieszkania w członkowskim innym kraju. Możliwa będzie także obecność urzędnika przy czynnościach związanych z realizacją pomocy w innym państwie członkowskim.

Wymiana wniosków i informacji zarówno między państwami członkowskimi, jak i na obszarze naszego kraju odbywać się będzie z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej.

Projektowana ustawa reguluje także zasady korzystania i udzielania wzajemnej pomocy w dochodzeniu należności pieniężnych z państwami trzecimi, z którymi Polska związana jest umowami międzynarodowymi zarówno dwustronnymi (np. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania), jak i wielostronnymi, np. Konwencja o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych sporządzona w Strasburgu 25 stycznia 1988 r.

Przepisy wykonawcze do dyrektywy oraz wzory nowych rodzajów dokumentów wykorzystywanych w ramach pomocy międzynarodowej wprowadzono natomiast rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1189/2011, a także przepisami wykonawczymi do projektowanej ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych.

W celu zagwarantowania równej pozycji wierzycieli polskich i zagranicznych, projektowana ustawa przewiduje także zmianę niektórych zapisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jednocześnie - mając na względzie konieczność zapewnienia pełnej implementacji dyrektywy 2010/24/UE - wprowadzono zmiany do innych aktów prawnych np. Ordynacji podatkowej, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Prawa bankowego.


Zobacz także