Projekt ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Projekt ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.


Zgodnie z projektem ustawy, podmiotami uprawnionymi do wymiany informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej – w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw, zapobiegania przestępczości oraz przetwarzania informacji – będą: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policja, Służba Celna, Straż Graniczna, organy kontroli skarbowej, Żandarmeria Wojskowa. Przygotowanie tej regulacji było niezbędne ze względu na konieczność dostosowania prawa krajowego do wymogów unijnych.

Projekt przewiduje, że w strukturze Komendy Głównej Policji zostanie wyznaczony punkt kontaktowy, który będzie zajmował się wymianą informacji między podmiotami uprawnionymi a organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej.

Punkt kontaktowy będzie miał bezpośredni dostęp m.in. do: Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, zbioru danych osobowych PESEL, centralnej ewidencji pojazdów i kierowców, Krajowego Rejestru Karnego, Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, Rejestru Dowodów Osobistych, Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych, Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności. Punkt kontaktowy będzie miał także pośredni dostęp do zbiorów danych zawierających informacje o wynikach analizy DNA oraz zbiorów danych daktyloskopijnych.

Punkt kontaktowy będzie wymieniał informacje z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, korzystając z kanałów komunikacji udostępnianych przez: Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnych – INTERPOL, Europejski Urząd Policji – EUROPOL oraz biura SIRENE.

W projekcie ustawy szczegółowo opisano warunki i zasady wymiany informacji, w tym również okoliczności związane z odmową jej przekazania. Ustawa nakłada na podmioty uprawnione obowiązek przekazywania z urzędu organom ścigania państw członkowskich UE informacji, które przyczynią się do wykrycia i zatrzymania sprawców przestępstw, a także zapobieżenia przestępstwu. Jednocześnie podmioty uprawnione będą mogły przetwarzać informacje uzyskane w wyniku ich wymiany z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej.

Przewidziano też możliwość przekazania informacji otrzymanych od organu ścigania kraju unijnego państwu trzeciemu, ale po spełnieniu warunków wskazanych w projekcie ustawy. Założono, że w sytuacji odwrotnej, czyli przekazania organowi ścigania państwa członkowskiego informacji otrzymanej od państwa trzeciego, będzie to wymagało jego zgody.

W projekcie ustawy znalazły się też przepisy, które mają zapewnić bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych w zakresie wymiany informacji międzynarodowych. Chodzi o obowiązek uprzedniego weryfikowania (przez podmioty uprawnione) danych osobowych podlegających wymianie, a także o konieczność przekazania ich w odpowiedniej formie. Określono też zasady przechowywania danych osobowych (terminy ich przetwarzania), uzyskanych w wyniku wymiany z organami ścigania państw członkowskich Unii.

Ustawa ma obowiązywać po 3 miesiącach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także