Projekt ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.


Projekt ustawy dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w obszarze wykonywania działalności gospodarczej dotyczącej wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Zaproponowane rozwiązania umożliwią pełną realizację obowiązków państwa związanych z kontrolą obrotu bronią przeznaczoną na rynek cywilny przez wdrożenie przepisów umożliwiających wydawanie zezwoleń na wywóz broni i amunicji do krajów trzecich (poza obszar UE). Nowe przepisy nie przewidują wymiany dotychczas udzielonych koncesji.

Ponadto, możliwe będzie wznowienie działalności gospodarczej polegającej na pozbawianiu strzeleckiej broni palnej cech użytkowych.

Nowością będzie powstanie Systemu Rejestracji Broni (SRB), który docelowo będzie zawierał zbiór danych o legalnie posiadanej broni palnej. W SRB rejestrowana będzie broń posiadana na podstawie indywidualnych pozwoleń na broń oraz broń wyprodukowana i oferowana do sprzedaży przez przedsiębiorców.

Nowa ustawa ułatwi stosowanie prawa przez przedsiębiorców i organy administracji, ze względu m.in. na doprecyzowanie istniejących pojęć i definicji oraz likwidację luk prawnych.

Dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej dotyczy:

  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z  14 marca 2012 r. przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (protokół NZ w sprawie broni palnej) oraz ustanawiającego zezwolenia na wywóz i środki dotyczące przywozu i tranzytu dla broni palnej, jej części i komponentów oraz amunicji;
  • dyrektywy Rady z 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 maja 2008 r. oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2017 r., jeśli chodzi o obowiązek „śledzenia historii” broni palnej oraz istotnych komponentów od producenta do ich nabywcy w celu ograniczenia „nielegalnego wytwarzania”  lub „nielegalnego obrotu” nimi (w zakresie dotyczącym odpowiedzialności ministra spraw wewnętrznych i administracji);
  • rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej ustanawiającego wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku (w zakresie dotyczącym odpowiedzialności ministra spraw wewnętrznych i administracji).

Ponadto uwzględniono zalecenia zawarte w informacji z 22 kwietnia 2015 r. o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli w związku z wytwarzaniem, transportem, przechowywaniem i stosowaniem materiałów wybuchowych do użytku cywilnego.

Projektowana ustawa nie tworzy nowego stanu prawnego w stosunku do aktualnie obowiązującej ustawy z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Istniejące rozwiązania uzupełniono o przepisy wynikające ze zmian  prawa UE oraz doświadczenia i uwagi zebrane w czasie funkcjonowania obowiązującej ustawy.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać 14 grudnia 2019 r.

 

 

 

 

 

 


Zobacz także