Projekt ustawy o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.


Projekt ustawy reguluje zasady pobytu w Polsce obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Zjednoczone Królestwo) oraz członków ich rodzin w przypadku bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Nowe przepisy będą dotyczyć ok. 6 tys. obywateli Zjednoczonego Królestwa mieszkających w Polsce, którzy po wyjściu ich kraju z UE stracą status obywateli Unii Europejskiej. Ustawa ta wychodzi naprzeciw deklaracji Unii Europejskiej o zapewnieniu ochrony praw Brytyjczyków w państwach unijnych, w której podkreślono też, że obywatele UE w Zjednoczonym Królestwie, nie powinni również ponosić negatywnych konsekwencji bezumownego brexitu.

W związku z wyjściem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej bez porozumienia, w projekcie ustawy określono zasady:

  • pobytu w Polsce obywateli Zjednoczonego Królestwa i członków ich rodzin,
  • przyznawania i wypłaty świadczeń z zabezpieczenia społecznego, z uwzględnieniem okresów pracy i zamieszkania w Zjednoczonym Królestwie,
  • prowadzenia działalności w Polsce przez przedsiębiorcę zagranicznego ze Zjednoczonego Królestwa, świadczącego usługi agencji zatrudnienia w naszym kraju,
  • delegowania pracownika do Polski ze Zjednoczonego Królestwa,
  • ochrony roszczeń pracowniczych w przypadku niewypłacalności pracodawcy będącego przedsiębiorcą zagranicznym ze Zjednoczonego Królestwa,
  • uczestnictwa w obrocie gospodarczym brytyjskich osób zagranicznych,
  • przystępowania obywateli Zjednoczonego Królestwa i członków ich rodzin do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego do czasu udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pobyt stały,
  • uznawania wydanych na terytorium Zjednoczonego Królestwa dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami,
  • kontynuacji egzekucji sądowych prowadzonych na podstawie orzeczeń sądów Zjednoczonego Królestwa.   

Jedne z ważniejszych zagadnień zawartych w projekcie ustawie dotyczą kwestii pobytowych. Według nowych regulacji, mieszkający legalnie w Polsce Brytyjczycy oraz członkowie ich rodzin, od momentu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, będą mieli 21 miesięcy (do 31 grudnia 2020 r.) na złożenie wniosku w celu potwierdzenia swojego statusu pobytowego w Polsce (chodzi o otrzymanie zezwolenia na pobyt stały lub pobyt czasowy na terenie naszego kraju). Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Wydawanie zezwoleń będzie zwolnione z opłat.

Prawo do złożenia wniosku o zezwolenie pobytowe (na pobyt stały lub czasowy) będą mieli wszyscy Brytyjczycy, którzy mieli prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terenie naszego kraju przed brexitem (tj. 29 marca 2019 r.), a także członkowie ich rodzin (mający prawa pobytowe), nawet jeśli nie są obywatelami Wielkiej Brytanii (chodzi m.in. o małżonków, dzieci do 21. roku życia pozostające na utrzymaniu rodziców, rodziców będących na utrzymaniu takiego obywatela).      

Osoby, które 29 marca 2019 r. będą miały prawo stałego pobytu w Polsce,  w okresie przejściowym, tj. do 31 grudnia 2020 r. będą mogły ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały. Pozostałe osoby będą mogły się ubiegać o zezwolenie na pobyt czasowy, udzielone na 5 lat (po 5 latach legalnego pobytu w Polsce, również po brexicie, Brytyjczycy oraz członkowie ich rodzin będą mogli uzyskać zezwolenie na pobyt stały).        

Zgodnie z projektem, Brytyjczycy oraz członkowie ich rodzin, których pobyt w Polsce zostanie uznany za legalny od 30 marca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz w trakcie postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub pobyt stały – będą mieli prawo do wykonywania pracy w Polsce oraz prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju, o ile rozpoczęli ją jeszcze przed brexitem. Uprawnienia te będą przysługiwały im również po udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy lub pobyt stały.

Ustawa ma obowiązywać od 30 marca 2019 r.


Zobacz także