Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.


Uchylona zostanie ustawa z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym.

  • Niespełnione zostały bowiem założenia, że specjalny podatek węglowodorowy będzie zapewniał budżetowi państwa odpowiedni udział w zyskach z wydobycia gazu łupkowego.
  • Wbrew prognozom, nie nastąpił w Polsce rozwój wydobycia gazu łupkowego, a podstawowym źródłem tego surowca pozostają konwencjonalne złoża gazu ziemnego.
  • W kolejnych latach, po przyjęciu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, nastąpiła weryfikacja przyjętych przy jej uchwalaniu założeń.
  • Obecnie złoża łupkowe, jakie znajdują się w Polsce, nie dają wystarczających możliwości ich gospodarczej eksploatacji.

Projekt ustawy zawiera także rozwiązania dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.

  • Chodzi o modyfikację zasad składania sprawozdań finansowych (w formie elektronicznej) przez podmioty niewpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (poprzez wprowadzenie ustrukturyzowanych sprawozdań finansowych).
  • Przewidziano także możliwość złożenia zeznania CIT-8 w formie papierowej przez podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione od podatku i niezatrudniających pracowników.

Przepisy dotyczące specjalnego podatku węglowodorowego mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Rozwiązania dotyczące zeznania CIT-8 zaczną obowiązywać 15 października 2019 r., a w zakresie sprawozdań finansowych – 1 stycznia 2020 r.


Zobacz także