Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra skarbu państwa

Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra skarbu państwa.


Projekt przewiduje, że od 1 stycznia 2013 r. przestanie obowiązywać ustawa z 30 kwietnia 1993 r. o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji. Znikną też ulgi w podatkach dochodowych dla NFI, co może przynieść rocznie około 4,1 mln zł wypływów w sektorze finansów publicznych, z tego 3,2 mln zł powinno trafić do budżetu państwa, a 0,9 mln zł do jednostek samorządu terytorialnego. Uchylenie tej ustawy oznacza nowelizację wszystkich przepisów z nią związanych.

W ocenie ministra skarbu państwa ta zmiana jest konieczna z dwóch powodów. Po pierwsze, Program Powszechnej Prywatyzacji (PPP) został zakończony. Narodowe Fundusze Inwestycyjne (NFI) są aktualnie spółkami działającymi na podstawie Kodeksu spółek handlowych, o różnym składzie akcjonariatu, w tym z udziałem akcjonariuszy będących podmiotami zagranicznymi. Spółki te nie powinny zatem stosować w swoich nazwach określeń "narodowy" i "fundusz inwestycyjny".

Po drugie, zwolnienia podatkowe przyznane NFI straciły swoje uzasadnienie. Z chwilą powołania NFI zwolniono je z płacenia podatków od dochodów pochodzących z dywidend oraz ze sprzedaży udziałów lub akcji firm wchodzących w skład ich portfela inwestycyjnego. Oznacza to, że obecnie nie realizując już PPP, NFI znajdują się w uprzywilejowanej sytuacji w stosunku do innych spółek akcyjnych, co jest niezgodne z zasadą równego traktowania przedsiębiorców.

W projekcie ustawy przyjęto roczny okres ochrony praw nabytych wobec NFI i osób, które nabyły akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych przed wejściem w życie proponowanych zmian. Okres ten będzie liczony od początku 2013 r. i przejściowo umożliwi zachowanie prawa do zwolnienia z płacenia podatków od dochodów pochodzących z dywidend oraz ze sprzedaży udziałów lub akcji firm wchodzących w skład ich portfela inwestycyjnego.


Zobacz także