Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016, przedłożony przez ministra – członka Rady Ministrów.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016, przedłożony przez ministra – członka Rady Ministrów.

Rząd przygotował specjalną ustawę, której przepisy usprawnią organizację wizyty papieża Franciszka w Polsce oraz Światowych Dni Młodzieży (ŚDM) w Krakowie (25 – 31 lipca 2016 r.) Szczególne rozwiązania nowej regulacji przyczynią się do zapewnienia porządku publicznego oraz poprawy bezpieczeństwa medycznego i transportowego w trakcie trwania tego przedsięwzięcia. Nowa ustawa jest konieczna, bo do wydarzeń o charakterze religijnym nie stosuje się przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 

Zgodnie z projektem ustawy, organizatorem Światowych Dni Młodzieży jest Archidiecezja Krakowska. Jej podstawowym zadaniem będzie opracowanie planu zapewnienia bezpieczeństwa. Ma on być przekazany Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – nie później niż do 15 maja 2016 r. 

Plan powinien zawierać m.in.: program ŚDM, odrębnie sporządzony plan graficzny dla każdego  obiektu/terenu, w którym mają się odbywać konkretne wydarzenia, instrukcję postępowania w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Ma się w nim znaleźć informacja o przewidywanych zagrożeniach dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Powinno być podane imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów z Policją, Państwową Strażą Pożarną i ABW. Ma zawierać informację o sposobie identyfikowania uczestników i innych osób biorących udział w ŚDM.

Projekt ustawy przewiduje przyznanie Policji uprawnień podobnych do wskazanych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Będzie mogła z nich korzystać do końca sierpnia 2016 r. Uprawnienia te dotyczą gromadzenia i przetwarzania danych o osobach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym uzyskanych i przetwarzanych przez inne służby i instytucje oraz organy ścigania innych państw. Policja będzie mogła także sprawdzić wolontariusza, czy nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podobne rozwiązania zastosowano przed turniejem piłkarskim Euro 2012.

Natomiast Straż Ochrony Kolei będzie mogła przeszukać bagaż podróżnych – z prawa tego może korzystać od 18 lipca do 2 sierpnia 2016 r. 

Zgodnie z projektem ustawy, zabezpieczenie medyczne Światowych Dni Młodzieży zapewni wojewoda małopolski. Przygotuje on plan zabezpieczenia medycznego, który będzie realizowany od 25 lipca do 2 sierpnia 2016 r. Jego zadaniem będzie także powołanie sztabu zabezpieczenia medycznego do koordynacji działań jednostek medycznych, a także wskazanie innych zadań niemożliwych do przewidzenia w trakcie prac nad planem. Plan ma obejmować m.in. wskazanie obszaru objętego zabezpieczeniem medycznym, opis sposobu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, wskazanie liczby lotniczych zespołów ratunkowych oraz wykaz jednostek zabezpieczenia medycznego. 

Założono, że zakupione na ŚDM środki łączności oraz specjalistyczne środki transportu, aparatura i sprzęt medyczny, po zakończeniu tego wydarzenia zostaną przekazane przez wojewodę – w uzgodnieniu z ministrem zdrowia – publicznym zakładom opieki zdrowotnej.  

Według projektu ustawy, pomoc medyczna będzie udzielana przez zespoły wyjazdowe (z lekarzem i bez lekarza), lotnicze zespoły ratunkowe, patrole piesze lub ruchome oraz w stałych punktach pomocy medycznej i namiotach szpitalnych. Wszystkie te jednostki będą wyposażone w środki łączności bezprzewodowej umożliwiające natychmiastową łączność z innymi osobami wykonującymi zadania związane z zabezpieczeniem medycznym oraz zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Koordynacją transportu kolejowego w trakcie trwania Światowych Dni Młodzieży zajmą się PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Ze względu na przewidywaną znaczną liczbę uczestników ŚDM, wnioski o przewóz okazjonalny dla tych osób organizator powinien złożyć do końca maja 2016 r. Jednocześnie zarządca infrastruktury kolejowej będzie mógł dokonać zmian w rozkładzie jazdy pociągów, podając je do publicznej wiadomości nie później niż na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów będzie można wprowadzić nie częściej niż dwa razy w miesiącu. Dzięki tym rozwiązaniom transport kolejowy będzie lepiej dostosowany do potrzeb podróżnych. 

Zgodnie z projektem ustawy, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ma ustalić wykaz dróg rekomendowanych uczestnikom ŚDM, które pozwolą im na sprawne  przemieszczanie się. Będzie też monitorował utrudnienia na drogach krajowych, w tym wynikające z natężonego ruchu pojazdów w związku z tym wydarzeniem. Wykaz dróg będzie podawany do publicznej wiadomości, natomiast informacje dotyczące utrudnień na drogach GDDKiA będzie umieszczała na swojej stronie internetowej. 

W projekcie ustawy cały rozdział poświęcono szczególnym zasadom realizacji inwestycji związanych z organizacją Światowych Dni Młodzieży. Przewidziano rozwiązania, które ułatwią operatorom telekomunikacyjnym realizację dodatkowych inwestycji na ŚDM (będą to instalacje tymczasowe, usuwane po zakończeniu przedsięwzięcia). W praktyce chodzi o niezakłócony dostęp do internetu i szybkie połączenie z numerem alarmowym 112. 

Zgodnie z projektem ustawy, minister obrony narodowej będzie mógł udzielić wsparcia przy organizacji ŚDM w zakresie infrastruktury, logistyki, transportu, łączności, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zabezpieczenia medycznego i sanitarnego. Z kolei minister skarbu państwa może udzielić Telewizji Polskiej SA, Polskiemu Radiu SA i Katolickiej Agencji Informacyjnej Sp. o.o. dotacji celowej na obsługę medialną ŚDM. 

Projekt ustawy zakłada również, że za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej oraz wizy Schengen, od uczestników ŚDM nie będzie pobierana opłata konsularna.  

Określono także podstawowe wymagania higieniczne i sanitarne, jakie powinny spełniać tymczasowe pola namiotowe oraz tymczasowe obiekty noclegowe, w tym placówki oświatowe, remizy lub obiekty sportowe. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także