Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Rzeczypospolitej Polskiej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożony przez ministra środowiska.


W projekcie ustawy przewidziano rozwiązania umożliwiające sprawną i bezpieczną organizację w Polsce konferencji klimatycznej (Konferencja COP24), która odbędzie się w Katowicach od 3 do 14 grudnia 2018 r.

W projektowanych przepisach szczegółowo określono zadania organów administracji publicznej oraz służb związane z organizacją w Polsce Konferencji COP24, zasady finansowania tych zadań, a także rozwiązania tymczasowe niezbędne do zapewnienia  bezpieczeństwa.

Do koordynacji działań organów administracji publicznej związanych z przygotowaniem konferencji powołany zostanie międzyresortowy Zespół ds. organizacji Konferencji COP24. Będzie on także monitorował postępy przygotowań do zorganizowania tego wydarzenia i nadzorował realizację działań z nim związanych. Przewodniczący zespołu (minister środowiska) będzie musiał przedstawić Radzie Ministrów informację o realizacji tych zadań – do 30 marca 2019 r.

Minister środowiska będzie pełnił funkcję Prezydenta COP. Jednocześnie razem z prezydentem Katowic odpowiadać będą za zapewnienie warunków organizacji konferencji (chodzi o zagwarantowanie obiektów konferencyjnych i przestrzeni wraz z infrastrukturą i obsługą). Wsparcie dotyczące obsługi protokolarnej i dyplomatycznej Konferencji COP24 zapewni minister spraw zagranicznych.

Jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, wiodącą rolę będzie pełnił minister spraw wewnętrznych i administracji – we współpracy z Departamentem Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Powierzono mu przede wszystkim koordynację działań wszystkich służb zaangażowanych w organizację i zabezpieczenie Konferencji COP 24. Natomiast wojewoda śląski przygotuje plan zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Konferencji COP24. Ma on być przekazany przez wojewodę śląskiego odpowiednim podmiotom, w tym zarządcom dróg nim objętych – nie później niż do 1 września 2018 r.

Zadania związane z organizacją transportu w trakcie konferencji powierzono prezydentowi Katowic, który będzie je wykonywał we współpracy z ministrem środowiska (podział zadań zostanie ustalony w porozumieniu między stronami). Za zapewnienie zabezpieczenia medycznego odpowiadać będzie wojewoda śląski.

Ponadto, w projektowanych przepisach przewidziano szczególne zasady realizacji zamówień publicznych związanych z organizacją Konferencji COP24.

Zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane wykonywane w związku z Konferencją COP24 i pełnieniem przez Polskę funkcji Prezydencji Konferencji Stron będą wyłączone spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w ustawie. Kontrolę nad zamówieniami związanymi z organizacją tej konferencji będzie sprawowało Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Zorganizowanie Konferencji COP24 i pełnienie przez Polskę funkcji Prezydencji Konferencji Stron ma być sfinansowane, w istotnej części, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W projekcie określono górny limit  tych środków na ok. 128 mln zł. Zapewni to stabilne sfinansowanie tego przedsięwzięcia.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele prawie wszystkich krajów świata. W Katowicach można się spodziewać ok. 20-30 tys. gości. Stolica Górnego Śląska ma odpowiednie zaplecze infrastrukturalne i nadaje się do pokazania, jak ogromne znaczenie Polska przywiązuje do polityki energetyczno-klimatycznej. Dzięki organizacji tej konferencji nasz kraj przez dwa lata (2018-2019) będzie miał znaczący wpływ na negocjacje dotyczące problematyki zmian klimatu, energetyki i zielonej gospodarki. Konferencja będzie doskonałym forum promocji polskich osiągnięć innowacyjnych i wzmocni naszą pozycję w kreowaniu polityki klimatycznej, a także wizerunek kraju zaangażowanego w rozwiązywanie problemów w skali globalnej.

Polska ma niezbędne doświadczenie konieczne do realizacji tak dużego przedsięwzięcia – była już organizatorem COP14 w Poznaniu w 2008 r. i COP19 w Warszawie w 2013 r.

Przygotowana specustawa zapewni sprawne zorganizowanie tego wydarzenia, z zachowaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będzie obowiązywać do końca 2019 r.


Zobacz także