Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (tzw. ustawa okołobudżetowa)

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (tzw. ustawa okołobudżetowa), przedłożony przez ministra finansów.


Projekt tzw. ustawy okołobudżetowej na 2016 r. jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Przewidziane w niej propozycje mają odzwierciedlenie w kwotach ujętych w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację.

Najważniejsze propozycje rozwiązań: 

Świadczenia i wynagrodzenia w sektorze finansów publicznych

 • „zamrożenie” funduszu świadczeń socjalnych na poziomie obowiązującym w 2015 r.;
 • „zamrożenie” na poziomie 2013 r. podstawy naliczenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników uczelni publicznych;
 • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli dokonywany będzie na podstawie kwoty bazowej z 2012 r.;
 • podstawą odpisu na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów – byłych żołnierzy oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych będą środki zaplanowane na 2011 r. na emerytury i renty;
 • „zamrożenie” kwoty bazowej wynagrodzeń dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (nie wyklucza to możliwości podwyższenia wynagrodzeń tych osób w rozporządzeniu ustalającym mnożniki kwoty bazowej);

Fundusz Pracy

 • w planie finansowym Funduszu Pracy w 2016 r. przeznaczono 835,3 mln zł na staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne (rezydentury) lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych – przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu prawie o 700,3 mln zł;
 • w 2016 r. przewidziano częściowe finansowanie rezydentur ze środków budżetu państwa – do 182,9 mln zł (umożliwi to odbycie specjalizacji przez wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015);

Planowanie niektórych wydatków

 • analogicznie, jak w latach ubiegłych, stosowana będzie regulacja umożliwiająca elastyczne planowanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 • będzie istniała możliwość dofinansowania z budżetu państwa Funduszu Emerytalno-Rentowego (w przypadku większej liczby świadczeniobiorców);
 • możliwe będzie przyznanie dotacji celowej na obsługę medialną Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016;
 • w ramach środków zaplanowanych w części 29 – Obrona narodowa, możliwe będzie finansowanie przygotowania i organizacji Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Polsce w 2016 r. (projekt ustawy umożliwi przenoszenie środków z części 29 – Obrona narodowa do innych dysponentów budżetu państwa –ministrów realizujących to przedsięwzięcie);

Przepis dotyczący ustawy o biokomponentach i biopaliwach

W 2016 r. nie będzie stosowany przepis, który stanowi, że na działania promujące rynek biopaliw przeznacza się 1,5 proc. planowanych w poprzednim roku wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych, co pozwoli przeznaczyć te środki na wydatki o charakterze społecznym.


Zobacz także