Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (tzw. ustawa okołobudżetowa), przedłożony przez ministra finansów.


Projekt tzw. ustawy okołobudżetowej na 2020 r. jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Przewidziane w niej propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację.

Najważniejsze rozwiązania dotyczą: 

Fundusz Pracy

  • Finansowane będą staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych.
  • Wspierane będą wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy
  • z zachowaniem powiązania pomiędzy przekazywanymi środkami a uzyskiwaną efektywnością działań urzędów pracy związaną z aktywizacją zawodową bezrobotnych.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

  • Finansowana będzie refundacja pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników.
  • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  • Ograniczone zostaną wydatki jednostek sektora finansów publicznych poprzez „zamrożenie” podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020 r. na poziomie z 2019 r. Oznacza to, że odpis będzie naliczany w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. (4.134,02 zł).

Inne

  • Zabezpieczone zostaną środki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla (w części budżetowej Prezesa ZUS). Rozwiązanie to skróci i usprawni proces przepływu środków z budżetu państwa bezpośrednio do wykonawcy zadania, czyli ZUS. 
  • Finansowane będą zadania związane z zapobieganiem negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie, a także budową nowej siedziby HEMS.
  • Wprowadzony zostanie czasowy mechanizm finansowania wybranych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki mających największy wpływ na jakość prowadzonych badań naukowych w Polsce oraz ich znaczenie dla wydatkowania środków na Badania i Rozwój.
  • W ramach wsparcia finansowego dla producentów rolnych część środków pozyskiwanych z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zostanie przeznaczona na realizację zadań dotyczących rolnictwa.

 


Zobacz także