Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.


Wzmocnienie ochrony prawnej oraz przyznanie świadczeń motywacyjnych po 25 latach służby funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej,  Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej. Zmiana zasad naliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. To jedne z ważniejszych rozwiązań, które mają motywować funkcjonariuszy do pozostania w służbie jak najdłużej i zapewnić im bezpieczne warunki jej pełnienia. Powinny zacząć obowiązywać od 1 sierpnia 2020 r.

Wprowadzamy prawo do świadczenia motywacyjnego

 • Jeśli funkcjonariusz Policji, SG, SOP, PSP i SW zamiast odejść na emeryturę zdecyduje się pozostać w służbie uzyska dodatek motywacyjny. Będzie on przyznawany zamiast emerytury:

- po 25 latach służby w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie;
- po 28,5 latach służby w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie.

 • W ramach poszczególnych służb dodatek motywacyjny będzie powszechny.
 • Świadczenie motywacyjne będzie przysługiwać funkcjonariuszom:

- którzy uzyskali pozytywną opinię służbową,
- przeciwko którym nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne.

 • Świadczenie motywacyjne ma zatrzymać w służbie doświadczonych funkcjonariuszy, a tym samym poprawić sytuację kadrową w formacjach podległych MSWiA i Służbie Więziennej.
 • Rozwiązanie to stanowi realizację jednego z punktów porozumienia zawartego między ministrem spraw wewnętrznych i administracji a przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy formacji podległych MSWiA. Regulacja ta stanowi też odpowiedź na porozumienie zawarte między ministrem sprawiedliwości a związkami zawodowymi Służby Więziennej.

Wzmacniamy ochronę prawną funkcjonariuszy

 • Funkcjonariuszowi będzie przysługiwać zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone.

Zmieniamy zasady naliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop

 • Funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy (za wiek, staż i trudne warunki służby) wypłacany będzie ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia przysługującego na ostatnio zajmowanym stanowisku.

Zmieniamy i ujednolicamy zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy

 • Wprowadzamy przejrzyste zasady i procedury prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa.
 • Wzmacniamy prawa funkcjonariuszy. Przykładowo funkcjonariusz będzie mógł:

- wnieść sprzeciw od rozmowy dyscyplinującej;

- złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze dyscyplinarnej.

Ujednolicamy przepisy dotyczące wyżywienia formacji mundurowych

 • Szczegółowo określamy warunki otrzymywania wyżywienia w naturze.
 • Wprowadzamy możliwość przyznawania świadczenia pieniężnego zamiast wyżywienia w naturze. Świadczenie pieniężne będzie przyznawane m.in. funkcjonariuszowi za służbę pełnioną na wolnym powietrzu od 1 listopada do 31 marca przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Zobacz także