Projekt ustawy o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOX) dla dużych źródeł spalania, przedłożony przez ministra środowiska.

Projekt ustawy o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOX) dla dużych źródeł spalania, przedłożony przez ministra środowiska.


Zgodnie z projektem ustawy, powstanie system bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOX) przeznaczony dla dużych źródeł spalania. Będą w nim gromadzone, bilansowane, rozliczane, szacowane i zestawiane wszystkie informacje o emitowanych przez te źródła gazach. Chodzi o kotły energetyczne, ciepłownicze, turbiny gazowe oraz przewody kominowe, do których są one podłączane. Do ustawy dołączony będzie wykaz zakładów, w których eksploatowane są duże źródła spalania.

Przyjęte w projekcie ustawy rozwiązania mają ekonomicznie zachęcić operatorów do redukcji tych gazów. Handel uprawnieniami do emisji SO2 i NOX będzie realizowany tylko w Polsce.

W systemie bilansowania określony będzie m.in. krajowy roczny pułap emisji dwutlenku siarki i tlenku azotu oraz ustalona liczba uprawnień do emisji. Krajowy roczny pułap emisji to maksymalna wielkość emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu w poszczególnych latach, jaka może być wyemitowana ze wszystkich dużych źródeł spalania do powietrza.
Nabywcą uprawnień do emisji może być wyłącznie operator. W jego dyspozycji będą uprawnienia do emisji na poziomie wynikającym z wielkości rzeczywistej produkcji energii elektrycznej i produkcji ciepła pomnożonej przez roczny pułapowy wskaźnik emisji SO2 i NOX. Wskaźnik ten będzie podawany przez Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami. Operator będzie miał możliwość handlu niewykorzystanymi uprawnieniami do emisji. Operator, na podstawie wielkości produkcji elektrycznej lub produkowanego ciepła, które będą zawarte w raporcie rocznym oraz rocznych pułapowych wskaźnikach emisji, będzie mógł obliczyć dla zakładu (z dokładnością do 1 kg) roczny limit emisji SO2
i NOX za dany rok sprawozdawczy.

Ma być ustanowiony rejestr uprawnień do emisji, który będzie prowadzony przez Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami. Do obowiązków operatora będzie należało utworzenie rachunku, w ramach którego będą gromadzone i przetwarzane informacje o rocznej wielkości produkcji energii elektrycznej i produkcji ciepła, wielkości rocznej emisji, rocznych limitach, uprawnieniach do emisji oraz liczbie zbytych lub nabytych uprawnień do emisji. W rejestrze będą ponadto znajdowały się informacje o wielkości emisji, za którą uiszczono opłaty zastępcze i wysokości tych opłat. To właśnie za pośrednictwem rejestru operatorzy będą dokonywali rozliczenia wielkości emisji SO2 i NOX. Projekt ustawy określa, że roczny limit emisji SO2 i NOX dla dużego źródła spalania obliczany przez operatorów ma odpowiadać liczbie uprawnień do emisji, jaką będą dysponowali operatorzy do celów rozliczania emisji.

Uprawnienie do emisji SO2 i NOX to uprawnienie do wprowadzenia do powietrza jednego kilograma dwutlenku siarki i jednego kilograma tlenku azotu w danym roku sprawozdawczym. Operator zobowiązany będzie do rozliczenia wielkości emisji z dużego źródła spalania za rok sprawozdawczy przez porównanie swojej rzeczywistej emisji w roku sprawozdawczym z określonym limitem.

Projektowane przepisy zakładają możliwość wspólnego rozliczenia przez operatora wielkości emisji ze wszystkich swoich zakładów. Gdy emisja z dużego źródła spalania będzie większa niż liczba nabytych uprawnień do emisji wprowadzonych na rachunek operatora, wówczas będzie on mógł nabyć brakujące uprawnienia do emisji lub uiścić opłatę zastępczą za ich brak.

W projekcie ustawy zamieszczono przepisy określające wysokość kar dla operatorów nieprzestrzegających wymagań. Na przykład za nieprzekazanie Krajowemu ośrodkowi raportu rocznego lub za przekazanie go po terminie ma grozić kara w wysokości 50 tys. zł. Karze finansowej będą podlegać również operatorzy, którzy nie rozliczą emisji. Podobnie dotkliwe kary są przewidziane za niezłożenie wniosku o otwarcie rachunku w rejestrze.

Przyjęte w ustawie przepisy pozwolą operatorom dużych źródeł spalania stopniowo dochodzić do ustalonych w Traktacie o przystąpieniu RP do Unii Europejskiej pułapów emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu do końca 2015 r.


Zobacz także