Projekt ustawy o Służbie Celnej, przedłożony przez ministra finansów.

Projekt ustawy o Służbie Celnej, przedłożony przez ministra finansów.


W projekcie ustawy zawarto rozwiązania, które umożliwią zwalczanie przestępstw skarbowych (np. podatkowych, celnych, dewizowych), a także zapewnią ułatwienia firmom legalnie wykonującym działalność dotyczącą obrotu towarowego oraz przedsiębiorcom podlegającym opodatkowaniu akcyzą. Zaproponowano także przepisy, które wzmocnią organizację i status funkcjonariuszy Służby Celnej, umożliwią jej rozwój oraz pozwolą rozwiązać problemy związane z funkcjonowaniem tej formacji.

Projekt zakłada ujednolicenie trybów kontroli (np. wyrobów i towarów), wykonywanej przez Służbę Celną. Kontrole będą poprzedzane analizą ryzyka, czyli określeniem prawdopodobieństwa wystąpienia naruszenia prawa w danej sytuacji. Poprawi to ich efektywność.

W projekcie nowelizacji zawarto przepisy zwiększające bezpieczeństwo funkcjonariuszy celnych – przyznano im prawo do użycia broni palnej. Będą mogli z niej skorzystać wyłącznie funkcjonariusze wykonujący określone zadania i w uzasadnionych przypadkach. Może to być np. próba nielegalnego przekroczenia granicy Polski przez zorganizowane grupy osób.

Przygotowany projekt porządkuje także sprawy związane ze stanowiskami i stopniami służbowymi funkcjonariuszy celnych. Dotyczy to np.: uszczegółowienia zasad awansu, dokonania opisu i wartościowania stanowisk, uznania stopni służbowych funkcjonariuszy innych służb, stworzenia korpusów stopni służbowych na wzór innych służb mundurowych. Skrócona ma być służba przygotowawcza. Zakłada się też stworzenie systemu szkoleń doskonalących oraz szkoleń dla funkcjonariuszy, którzy będą wchodzić w skład korpusu oficerskiego. Przewidziano także zmianę zasad powoływania na stanowiska kierownicze. Zamiast dotychczasowych konkursów stanowiska te mają być obsadzane w drodze rekrutacji z korpusu oficerów lub korpusu generałów.

Projekt przewiduje także objęcie systemem dodatków motywacyjnych funkcjonariuszy realizujących szczególnie istotne zadania, np. w celnych oddziałach granicznych, komórkach zwalczania przestępczości, komórkach kontroli, egzekucji.

Zgodnie z projektem, izby i urzędy celne zajmą się zadaniami z obszaru gier i zakładów wzajemnych. Służba Celna będzie kontrolować urządzanie oraz prowadzenie gier i zakładów wzajemnych. Jej zadaniem będzie także wymiar i pobór podatku od gier, opłat i dopłat w grach i zakładach wzajemnych. Teraz zajmuje się tym np.: Ministerstwo Finansów, izby i urzędy skarbowe. Zmiana ta przyspieszy wydawanie zezwoleń np. na gry na automatach o niskich wygranych, loterie fantowe, bingo fantowe. To rozwiązanie umożliwi też bardziej efektywny nadzór nad rynkiem gier, w tym gier urządzanych nielegalnie.

Projekt ustawy jest ściśle związany z przyjętym we wrześniu przez rząd „Programem modernizacji Służby Celnej w latach 2009-2011”.


Zobacz także