Projekt ustawy o ratyfikacji umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ratyfikacji umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie 9 marca 2017 r. oraz uchwałę Rady Ministrów w sprawie przedłożenia umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie 9 marca 2017 r., do ratyfikacji – oba dokumenty zostały przedłożone przez ministra spraw zagranicznych.


W umowie uregulowano kwestie siedziby Agencji Frontex w Polsce oraz innych spraw związanych z  jej funkcjonowaniem w naszym kraju.

Zgodnie z postanowieniami umowy, strona polska nieodpłatnie przekaże nieruchomość przy ul. Racławickiej 132 w Warszawie na rzecz Agencji Frontex, która wybuduje tam swoją siedzibę. Polska zobowiązuje się też do zapewnienia jak najlepszych warunków funkcjonowania Agencji, w tym refundacji z budżetu państwa kosztów kształcenia dzieci jej pracowników. Strona polska ma też podjąć działania, których celem będzie utworzenie w Warszawie Szkoły Europejskiej lub akredytowanej Szkoły Europejskiej dla dzieci pracowników Agencji. Przewiduje się także zwolnienia podatkowe dla Agencji i jej pracowników.

Umowa ta pokazuje, że dla strony polskiej ochrona zewnętrznych granic Unii Europejskiej jest niezwykle istotna, ale ma ona także znaczenie dla Agencji Frontex, dla której posiadanie stałej siedziby oznacza stabilne i niezakłócone funkcjonowanie. Ponieważ Agencja będzie budować swoją siedzibę na własny koszt, to inwestycja ta może mieć pozytywny wpływ na naszą gospodarkę (chodzi m.in. o udział polskich przedsiębiorców w tym przedsięwzięciu oraz funkcjonowanie personelu Agencji w naszym kraju, który będzie np. korzystał z różnych usług w  Polsce, ponosił wydatki na kupno mieszkań i biletów lotniczych oraz wynajem hoteli).

Głównym zadaniem Agencji Frontex jest pomoc w zarządzaniu granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej oraz monitorowanie przepływów migracyjnych i przeprowadzanie okresowych analiz ryzyka z tym związanych. Agencja ułatwia też współpracę służbom granicznym z krajów Unii Europejskiej, udzielając im wsparcia technicznego i zapewniając specjalistyczną wiedzę.


Zobacz także