Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, przedłożony przez pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.


Projekt umożliwi realizację polityki rządu w sektorze naftowym, której celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

W projekcie stworzono podstawy prawne pozwalające na sprawne przygotowanie i realizację strategicznych inwestycji polegających na:

  • budowie rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock,
  • budowie rurociągu produktów naftowych Boronów-Trzebinia,
  • budowie rurociągu produktów naftowych Podziemny Magazyn Ropy i Paliw Góra-Wielowieś,
  • budowie rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy istniejących rurociągów albo ich odbudowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie, rozbiórce lub zmianie sposobu użytkowania.

Zgodnie z projektem ustawy, podmiotem odpowiedzialnym za realizację ww. inwestycji będzie spółka PERN SA, której wyłącznym akcjonariuszem jest Skarb Państwa.

Przewidziano także rozwiązania usprawniające proces inwestycyjny, w szczególności:

  • wprowadzenie do systemu prawnego decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, wydawanej przez wojewodę – decyzja będzie instrumentem całościowo regulującym kwestię lokalizacji inwestycji i jej poszczególnych elementów, co doprowadzi do minimalizacji liczby postępowań oraz czasu potrzebnego na wydanie aktów administracyjnych niezbędnych do jej przygotowania i realizacji,
  • uproszczenie procedury uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym (m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym) oraz zgody wodnoprawnej,
  • określenie czasu na wydanie przez organy administracyjne poszczególnych rozstrzygnięć oraz wprowadzenie podstawy prawnej do nakładania kar w przypadku nieterminowego rozpatrzenia sprawy, a także modyfikacji rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu prowadzonym przez organ wyższej instancji albo sąd administracyjny,
  • wprowadzenie przepisów pozwalających inwestorowi na skuteczne uzyskanie prawa do nieruchomości niezbędnych do przygotowania i realizacji inwestycji przy jednoczesnym wprowadzeniu obowiązku wypłaty odpowiedniego odszkodowania,
  • zapewnienie inwestorowi możliwości wejścia na teren nieruchomości w celu wykonania pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do przygotowania inwestycji.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej publikacji w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także