Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, przedłożony przez ministra finansów. 


Rząd zamierza wprowadzić nową daninę – podatek od sprzedaży detalicznej, który dla branży handlowej zapowiedziała w exposé premier Beata Szydło.

Założono, że przedmiotem opodatkowania będzie miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). Przychód ze sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował należnego podatku VAT. W podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. Nie przewidziano opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez internet.

Wprowadzając nowy podatek, ustalono kwotę wolną od opodatkowania na poziomie 17 mln zł miesięcznie. Oznacza to, że podatnicy, którzy przekroczą tę kwotę będą dopiero płacili podatek i będą musieli złożyć deklarację podatkową.

Podatek od sprzedaży detalicznej będzie podatkiem progresywnym. Będą dwie stawki i dwa progi podatkowe:

  • 0,8 proc. od nadwyżki przychodu w przedziale od 17 do 170 mln zł miesięcznie,
  • 1,4 proc. od nadwyżki przychodu ze sprzedaży przekraczającej 170 mln zł miesięcznie.

Podatnikami nowego podatku będą sprzedawcy detaliczni dokonujący zbycia towarów. Nie przewidziano szczególnych rozwiązań dotyczących sprzedawców działających w ramach sieci handlowych.

Podatek zapłacony przez sprzedawcę detalicznego będzie stanowił u niego koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym.

Zgodnie z projektem ustawy, z nowej daniny wyłączona będzie sprzedaż detaliczna m.in.: węgla kamiennego, gazu ziemnego (gazu przeznaczonego do butli gazowych) i olejów napędowych używanych do celów opałowych. Nowy podatek nie będzie również dotyczył leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych refundowanych ze środków publicznych, a także towarów sprzedawanych w ramach świadczenia usług gastronomicznych.

Dzięki wyłączeniu tych towarów spod podatku handlowego nie wzrośnie koszt ogrzewania domów i mieszkań oraz cena leków i usług gastronomicznych.

Wpływy z podatku handlowego oszacowano na ok. 630,2 mln zł w 2016 r. – przy założeniu, że zacznie on obowiązywać od 1 sierpnia br.  W tym roku i latach kolejnych środki z tego podatku będą jednym ze źródeł finansowania programu „Rodzina 500 plus”.

Przyjęty model równego opodatkowania wszystkich sprzedawców detalicznych  jest zgodny z prawem unijnym. 


Zobacz także