Projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


Ustawa kompleksowo reguluje sprawy hodowli i rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich. Zaproponowane przepisy dostosowują polskie prawo do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej.

Ciągłość prowadzenia hodowli zwierząt gospodarskich

  • Nowe przepisy zapewnią ciągłość prowadzenia ksiąg hodowlanych bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych świń, a także prowadzenie oceny wartości użytkowej i genetycznej tych gatunków zwierząt.

Nowe uprawnienia ministra rolnictwa

  • Minister rolnictwa i rozwoju wsi będzie mógł uznawać za związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane organizacje hodowców lub inne podmioty, które ubiegają się o prowadzenie ksiąg hodowlanych dla bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych dla świń.
  • Minister będzie zatwierdzał programy hodowlane realizowane przez uznane związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane.
  • W imieniu ministra rolnictwa Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt będzie m.in. przeprowadzać kontrole urzędowe.

Ciągłość prowadzenia oceny wartości użytkowej i genetycznej zwierząt gospodarskich

  • Zapewniona zostanie ciągłość prowadzenia hodowli zwierząt futerkowych, pszczół, jeleniowatych i drobiu, których nie dotyczy unijne rozporządzenie (2016/1012).
  • Określone zostały wymagania wobec zwierząt wykorzystywanych do rozrodu.

Lista zwierząt gospodarskich uzupełniona o alpaki i jedwabniki morwowe

  • Umożliwione zostanie prowadzenie hodowli alpak i jedwabników morwowych w sposób właściwy dla zwierząt gospodarskich.

Pomoc dotycząca m.in. prowadzenia ksiąg hodowlanych

  • Wprowadzone zostaną szczegółowe przepisy, które będą podstawą do udzielenia pomocy związanej z prowadzeniem ksiąg hodowlanych oraz oceną wartości użytkowej i genetycznej zwierząt gospodarskich.

Wejście w życie

  • Nowe przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zobacz także