Projekt ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich, przedłożony przez ministra infrastruktury.

Projekt ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich, przedłożony przez ministra infrastruktury.


Przepisy projektowanej ustawy regulują zagadnienia ochrony żeglugi morskiej i portów morskich, w tym ochrony życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie portów, obiektów portowych lub na statkach morskich w sytuacji ewentualnego zagrożenia wynikającego z ataków terrorystycznych.

W projekcie określono, że za sprawy ochrony portu będzie odpowiadał dyrektor urzędu morskiego. Przewiduje się powołanie oficera ochrony portu. Funkcję tę będzie wykonywał kapitan portu, któremu podlegają wszystkie obiekty portowe. Do zadań dyrektora urzędu morskiego oraz oficera ochrony portu będzie należało przygotowanie oceny stanu ochrony portu i planu jego ochrony. Oficer ochrony portu będzie współdziałać z organami administracji morskiej, Strażą Graniczną, Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz Służbą Celną.

Zadania związane z bezpieczeństwem i ochroną statku należą do armatora. On też będzie odpowiedzialny za przygotowanie oceny stanu ochrony statku oraz planu jego ochrony. Plan ten ma być zatwierdzany przez administrację państwa bandery. Armator wyznacza oficera ochrony armatora i oficera ochrony statku.

W projekcie ustawy przyjęto, że oficerowie: armatora, ochrony obiektu i ochrony statku powinni przejść szkolnie w zakresie bezpieczeństwa. Będą je prowadzić wyższe szkoły morskie.

Projektowane przepisy przewidują, że minister właściwy ds. gospodarki morskiej może upoważnić uznaną organizację ochrony (RSO) do prowadzenia działalności dotyczącej przeprowadzania oceny stanu ochrony, przygotowania planu ochrony oraz doradztwa i profesjonalnej pomocy w sprawach dotyczących bezpieczeństwa portu, obiektów portowych i statków. Przewidziano trzy poziomy ochrony – poziom minimalny, poziom zwiększonego ryzyka (chodzi o podejmowanie dodatkowych zabezpieczeń) oraz trzeci, wyjątkowy, związany z przewidywanym wystąpieniem lub prawdopodobieństwem wystąpienia zagrożenia.

Sprawy związane z kontrolą osób, bagażu i ładunku będą przeprowadzane przez specjalistyczną uzbrojoną jednostkę ochrony, która ma współpracować z Policją.

Przepisy projektowanej ustawy dostosowują prawo polskie do rozwiązań unijnych, są też zgodne z zasadami Międzynarodowej Organizacji Morskiej.


Zobacz także