Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.


Projekt ustawy zakłada, że Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego zmieni nazwę na Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Zgodnie z przepisami ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, uczelnia może mieć w nazwie słowo „uniwersytet” uzupełnione przymiotnikiem określającym jej profil. Jednak skorzystanie z takiej możliwości wymaga posiadania przez nią 6 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej 4 uprawnień w zakresie nauk objętych profilem uczelni. Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego spełnia te kryteria. Zmianę nazwy poparł senat uczelni.

Koszty tej zmiany zostaną pokryte z dochodów własnych uczelni.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także