Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.


Projekt ustawy przewiduje ułatwienia w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym przedsiębiorców. Jest to odpowiedź na istotne problemy sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych, wynikające ze znacznego zwiększenia liczby spraw, dotyczących zwłaszcza upadłości konsumenckiej. 

Przewidziano także powstanie Krajowego Rejestru Zadłużonych. Będzie on jawny, co oznacza że każdy będzie mógł m.in. zapoznać się z danymi w nim ujawnionymi za pośrednictwem internet.

Najważniejsze propozycje:

 • wprowadzano obowiązek składania w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorców wniosków oraz dokumentów drogą elektroniczną – umożliwi to automatyczne przenoszenie danych z wniosku złożonego drogą elektroniczną do repertoriów oraz wzorców postanowień sądu i sędziego-komisarza tworzonych w danej sprawie;
 • jako zasadę wprowadzano dokonywanie elektronicznych doręczeń, co znacznie przyspieszy komunikację uczestników postępowania z sądem;
 • od powyższej zasady zaproponowano wyjątek umożliwiający składanie wniosków poza systemem teleinformatycznym – pracownicy, wierzyciele alimentacyjni oraz dłużnicy będący konsumentami będą mogli składać wnioski papierowe oraz ustnie w biurze podawczym każdego sądu (tożsamość składającego będzie sprawdzał i potwierdzał pracownik sądu, a pracownik biura podawczego będzie wprowadzał dane do systemu);
 • akta postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych będą prowadzone
 • w formie elektronicznej – dostęp do nich będzie możliwy zarówno
 • w czytelni akt w sądzie, jak i przez  stworzenie ogólnodostępnego portalu internetowego;
 • zrezygnowano z dokonywania obwieszczeń w Monitorze Sądowym
 • i Gospodarczym;
 • wprowadzono obowiązek składania pism na formularzach określonych w systemie teleinformatycznym, które będą miały charakter obowiązkowy dla uczestników i organów postępowania;
 • wprowadzono zasadę przygotowania sprawozdań okresowych oraz końcowych zawierających raporty generowane z prowadzonego w systemie teleinformatycznym, i na bieżąco aktualizowanego, spisu masy upadłości oraz spisu wierzytelności;
 • zaproponowano utworzenie jednego konta dla danego podmiotu, które pozwoli na komunikację z sądem w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz rejestrowych;
 • w Krajowym Rejestrze Zadłużonych będą ujawniane dane osób, wobec których prowadzi się postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe oraz tych, wobec których była prowadzona bezskuteczna egzekucja.

Oczekiwane rezultaty:

 • wyeliminowanie publikowania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wpłynie na zwiększenie oszczędności przedsiębiorców i obniżenie kosztów postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego dla uczestników tych postępowań (szacuje się, że będzie to ok. 3,6 mln zł rocznie);
 • ograniczenie o 99 proc. liczby korespondencji wysyłanej do uczestników postępowania w formie papierowej, co wpłynie na obniżenie kosztów postępowania restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego dla organów postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego (szacuje się, że będzie to ok. 10,8 mln zł rocznie);
 • skrócenie o 80 proc. czasu od wydania orzeczenia do jego wysyłki oraz wyeliminowanie opóźnień w doręczaniu korespondencji;
 • ułatwienie dostępu do akt sądowych i znaczne skrócenie czasu potrzebnego na dostęp do danych zawartych w postanowieniach, zarządzeniach, dokumentach i informacjach dotyczących postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych (w tym dostęp dla osób z ograniczoną możliwością przemieszczania się lub wymagających zwiększonej elastyczności czasu pracy – np. opiekujących się bliskimi wymagającymi stałej lub zwiększonej opieki bądź osób z niepełnosprawnościami).

Zaproponowane rozwiązania będą wsparciem w przeprowadzaniu restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i pomogą zapobiec jego likwidacji.  Zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika oznacza utrzymanie miejsc pracy oraz – co do zasady – możliwość nieprzerwanego realizowania kontraktów.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lutego 2019 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.


Zobacz także