Projekt ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Karcie Dużej Rodziny, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.


Od 1 stycznia 2015 r. każda rodzina wielodzietna będzie mogła otrzymać Kartę Dużej Rodziny. Jest to dokument zapewniający rodzinom specjalne uprawnienia, niezależnie od osiąganego dochodu. W projekcie ustawy określono zasady przyznawania członkom rodzin wielodzietnych uprawnień wynikających z Karty, które polegają na korzystniejszym - w stosunku do ogólnie obowiązującego - dostępie do towarów, usług w tym przejazdów, oraz innych form działalności.

Do projektu ustawy przeniesiono rozwiązania funkcjonujące do tej pory w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, który Rada Ministrów przyjęła w maju
2014 r. Zarówno program, jak i przepisy projektowanej ustawy, wpisują się w politykę prorodzinną państwa, której jednym z głównych kierunków jest promowanie i wspieranie rodzin wielodzietnych.

Karta Dużej Rodziny będzie przysługiwać członkowi rodziny wielodzietnej rozumianej jako rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku:

  • do ukończenia 18. roku życia,
  • do ukończenia 25. roku życia w przypadku dziecka uczącego się w szkole lub szkole wyższej.

W rodzinach posiadających dzieci ze stwierdzonym orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, Karta będzie przyznawana bez ograniczeń wiekowych. Kartę mogą otrzymać także rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka.

Karta będzie przyznawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W przypadku jej utraty, kradzieży lub zgubienia wydawany będzie duplikat. Będzie kosztował 9,21 zł. W uzasadnionych przypadkach opłata ta nie będzie pobierana.

Przepisy projektu ustawy określają sposób, tryb i wymagania (np. niezbędne dokumenty) dotyczące wniosku o wydanie Karty. Wniosek o przyznanie karty będzie można składać także w formie dokumentu elektronicznego.

Przyjęto, że dziecko zachowa uprawnienia pomimo zmniejszania się liczby dzieci wchodzących w skład rodziny wielodzietnej (np. jedno z rodzeństwa ukończy 25. rok życia). Rodzicom Karta ma być przyznawana na czas nieokreślony.

Karta będzie uprawniała do korzystania ze zniżek na wstęp na przykład do niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych. Każda instytucja, która przyzna rodzinom wielodzietnym uprawnienia, będzie miała prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Ulgi, zniżki i inne uprawnienia mogą przyznawać  rodzinom wielodzietnym podmioty inne niż instytucje podległe ministrom, np. jednostki organizacyjne funkcjonujące na różnych szczeblach samorządu terytorialnego (np. muzea samorządowe) oraz przedsiębiorstwa prywatne, np. sklepy, restauracje, hotele.

Rodzicom oraz małżonkom rodziców wchodzących w skład rodzin wielodzietnych będzie przysługiwać ulga 37 proc. w przejazdach jednorazowych koleją (pociągi osobowe, pośpieszne i ekspresowe). Na przejazdy koleją w ramach imiennych biletów miesięcznych ulga wyniesie 49 proc. (pociągi osobowe i pośpieszne). Ponadto posiadacze Kart będą zwolnieni z opłat za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary. Zapłacą też niższe opłaty paszportowe.


Zobacz także