Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, przedłożony przez ministra skarbu państwa.

Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, przedłożony przez ministra skarbu państwa.


Projekt ustawy przewiduje zbudowanie w Świnoujściu terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego. Budowa gazoportu ma poprawić bezpieczeństwo energetyczne Polski. Szacuje się, że inwestycja pozwoli od 2014 r. odbierać 2,5 mld m³ gazu rocznie. Razem z terminalem będą powstawać tzw. inwestycje towarzyszące – gazociągi przesyłowe oraz podziemne magazyny gazu.

Projekt ustawy przewiduje uproszczenie i skrócenie procedur administracyjnych związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia. Zakłada się, że decyzje o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji terminalu i tzw. inwestycji towarzyszących, będą wydawać wojewodowie. Decyzje te będą wydawane niezależnie od istniejących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przyspieszy to znacznie proces inwestycyjny.

Proponując ułatwienia w nabywaniu nieruchomości pod budowę terminalu i inwestycji towarzyszących, w projekcie skorzystano z rozwiązań zawartych w specustawie drogowej i ustawie o transporcie kolejowym. Założono, że decyzje lokalizacyjne będą skutkować decyzjami wywłaszczeniowymi. W związku tym, szczegółowo uregulowano kwestię odszkodowań, a przede wszystkim wskazano sposób ustalania odszkodowania z tytułu utraty praw do nieruchomości.

Projekt zakłada także, że przy budowie inwestycji terminalu – istotnych ze względu na bezpieczeństwo państwa – będą stosowane uproszczone procedury zamówień publicznych. Nie będzie można ich jednak zastosować w stosunku do tzw. inwestycji towarzyszących. Obiekt powinien powstać jak najszybciej, bo jego funkcjonowanie zapewni bezpieczne dostawy gazu odbiorcom.

Zgodnie z projektem, inwestycje związane z terminalem będą realizować: Urząd Morski w Szczecinie, Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście SA, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA, Polskie LNG Sp. z o.o. Inwestycje towarzyszące realizować mają: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA.

Nadzór i koordynację prac związanych z budową terminalu i tzw. inwestycji towarzyszących sprawował będzie minister skarbu państwa.

Zakłada się, że wszystkie inwestycje będą finansowane m.in. ze środków własnych inwestorów oraz z budżetu państwa i Unii Europejskiej.


Zobacz także