Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra, przedłożony przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.


W projekcie ustawy przewidziano rozwiązania, które umożliwią szybkie przygotowanie i sprawną realizację inwestycji zapewniającej dostęp do portu w Szczecinie oraz portów Zalewu Szczecińskiego.

Dostęp do portu morskiego w Szczecinie zapewni budowa lub przebudowa toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Trzeba będzie na nią przeznaczyć ok. 1 mld 385 mln zł (85 proc. ze środków unijnych i 15 proc. środków z budżetu państwa będących w dyspozycji ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej). Inwestycja ma być zrealizowana do 2022 r.

Inicjatywa ta wpisuje się w plan odtworzenia transportu morskiego zapowiedziany przez premier Beatę Szydło w exposé. Rząd 13 grudnia 2016 r. przyjął projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Ma ona zapewnić swobodną i całoroczną żeglugę statków morskich wszystkich bander do portu w Elblągu i pozostałych portów Zalewu Wiślanego, będących portami Unii Europejskiej.

Projekt ustawy zawiera regulacje proceduralne, które ułatwią budowę lub przebudowę toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m. Etap proceduralny będzie krótszy o ok. 6 miesięcy, co przyczyni się do efektywniejszego wydatkowania środków publicznych.

Przede wszystkim uproszczono procedurę środowiskową w zakresie potwierdzania jej zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zaproponowano zwolnienie inwestora z obowiązku przedstawiania wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego przy składaniu wniosku o wydanie opinii w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i obszar Natura 2000, a także przy występowaniu z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Założono zwolnienie organu wydającego decyzję środowiskową z obowiązku stwierdzenia jej zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przewidziano przepisy ułatwiające zajęcie pod inwestycję gruntów, na których znajdują się rodzinne ogrody działkowe.

Zaproponowano procedurę, która zapewni prostsze i szybsze pozyskiwanie terenów ogrodowych pod inwestycję, z możliwością polubownego rozwiązywania sporów na tym tle. Przewidziano wypłatę odszkodowań za zajęcie gruntów pod inwestycję. Odszkodowania byłyby wypłacane działkowcom i stowarzyszeniu ogrodowemu. Sposób ustalania wysokości i wypłaty odszkodowań będzie zgodny z przepisami o gospodarce nieruchomościami.

W projekcie ustawy określono także ścieżkę proceduralną w sytuacji wyłączenia z zarządu Lasów Państwowych gruntów, które – zgodnie z projektem budowlanym – będą wykorzystywane pod inwestycję.

Inwestycja ma strategiczny charakter dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa, jest też niezbędna dla rozwoju portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia zwiększy się dostępność portu Szczecin-Świnoujście, co ułatwi przywóz i wywóz towarów, zapewni rozwój usług okołoportowych oraz umożliwi likwidację ograniczeń żeglugowych polegających m.in. na wyznaczaniu tzw. mijanek.

Projekt jest kontynuacją i III etapem realizacji projektu modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin. II etap – projekt pod nazwą Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin Kanał Piastowski i Mieliński, strona wschodnia i zachodnia, zrealizowano w ramach POIiŚ w perspektywie finansowej 2007-2013.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także