Projekt ustawy o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, przedłożony przez ministra, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Utworzony zostanie Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Jego działalność ma służyć wzmocnieniu polsko-węgierskiej współpracy i przyjaźni, która rozwijając się na przestrzeni wieków przyczyniła się do przełomu politycznego w Europie.

Patronem instytutu będzie Wacław Felczak, który podczas II wojny światowej był kurierem polskiego rządu na uchodźstwie. Po wojnie aresztowano go w 1947 r. w Czechosłowacji, gdy na prośbę Stanisława Mikołajczyka organizował ucieczkę przywódców PSL z Polski, a w 1948 r. po długotrwałym śledztwie skazano na dożywotnie więzienie. Uwolniony został w październiku 1956 r. Działania prowadzone przez niego na Węgrzech w latach 80. przyczyniły się do stworzenia węgierskiej opozycji demokratycznej, w tym partii Fidesz w 1988 r. Jego osoba jest symbolem przyjaźni polsko-węgierskiej i działalności politycznej na rzecz suwerenności Polski i Węgier.

Do zadań instytutu należeć będzie przekazywanie młodym pokoleniom znaczenia tradycji stosunków polsko-węgierskich, wzmocnienie współpracy i nawiązywanie kontaktów między przedstawicielami młodego pokoleniem, szczególnie w dziedzinie kultury i sportu. Zajmie się on także wspieraniem współpracy naukowej, inicjatyw oraz projektów naukowych i oświatowych mających na celu wzajemne poznanie języka, kultury, historii i polityki obu państw.

Zadaniem instytutu będzie także wspieranie wzajemnej myśli innowacyjnej polsko-węgierskich organizacji kulturalnych, gospodarczych i politycznych, co powinno wzmocnić konkurencyjność obu państw. Instytut ma również finansować lub dofinansowywać przedsięwzięcia na rzecz współpracy polsko-węgierskiej. Ma także analizować przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne w Europie, które mają zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo i rozwój obu krajów.

Instytut będzie nadzorowany przez premiera. Ze względu jego rangę organami  instytutu będą: Dyrektor Instytutu, Międzynarodowa Rada Instytutu i Rada Instytutu.

Do zadań dyrektora należeć będzie m.in. kierowanie pracami instytutu, reprezentowanie go na zewnątrz, zapewnienie funkcjonowania i ciągłości pracy oraz opracowywanie rocznego planu działania. Z kolei Międzynarodowa Rada Instytutu ma analizować działania podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej oraz poszukiwać nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności placówki. Rada Instytutu ma m.in. opiniować kierunki jego działalności, projekt rocznego planu działania oraz projekt rocznego planu finansowego.

Instytut będzie miał siedzibę w Warszawie, ale będzie mógł tworzyć oddziały zamiejscowe w kraju (premier – po zasięgnięciu opinii dyrektora i Rady – będzie mógł w zarządzeniu tworzyć, przekształcać i likwidować oddziały zamiejscowe instytutu).

W latach 2018-2027 na działalność związaną z funkcjonowaniem instytutu trzeba będzie przeznaczyć z budżetu państwa maksymalnie 60 mln zł – po 6 mln zł w każdym roku.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także