Projekt ustawy o ewidencji ludności, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Projekt ustawy o ewidencji ludności, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.


Projekt przewiduje, że w 2009 r. obowiązek meldunkowy zostanie zastąpiony zgłoszeniem miejsca zamieszkania. Procedura rejestracji ma być maksymalnie uproszczona.

Według nowych przepisów zgłoszenia miejsca zamieszkania będzie można dokonywać drogą elektroniczną. Wydłużono także termin rejestracji do 30 dni. Przy rejestracji nie będą wymagane żadne dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu, czy potwierdzenie przez osobę trzecią (dysponenta lokalu), że osoba dokonująca zgłoszenia faktycznie zamieszkuje pod wskazanym adresem. Rejestracja miejsca zamieszkania będzie miała formę oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej. Zlikwidowana zostanie uciążliwa procedura wymeldowania – nie będzie to już warunkiem zgłoszenia nowego miejsca zamieszkania. Nie trzeba będzie też rejestrować pobytu turystycznego.

Zgodnie z projektem, po dwóch latach od wejścia ustawy w życie zmienią się także zasady funkcjonowania rejestrów publicznych. Rejestr PESEL będzie podstawowym rejestrem gromadzącym aktualne dane związane z tożsamością osób i ich statusem prawno-administracyjnym (obywatelstwo, stan cywilny). Obywatel nie będzie musiał zawiadamiać o zmianie danych różnych instytucji, np. urzędów skarbowych, ZUS-u, wojskowych komend uzupełnień, itp. Ostatecznym efektem takiej przebudowy rejestru PESEL będzie zniesienie rejestracji miejsca zamieszkania.


Zobacz także