Projekt ustawy o europejskiej partii politycznej i europejskiej fundacji politycznej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o europejskiej partii politycznej i europejskiej fundacji politycznej, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.


Projekt ustawy wprowadza rozwiązania dotyczące europejskich partii politycznych (EPP) i europejskich fundacji politycznych (EFP) mających siedziby w Polsce, tak aby zapewnić skuteczne stosowanie rozporządzenia unijnego nr 1141/2014 w sprawie statusu i finansowania EPP i EFP.

Europejska partia polityczna to organizacja realizująca program polityczny na szczeblu europejskim i zrzeszająca partie krajowe. Musi być zarejestrowana przez Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych, działający przy Parlamencie Europejskim. Partie takie na poziomie europejskim przyczyniają się do kształtowania europejskiej świadomości politycznej i wyrażania woli obywateli Unii Europejskiej.

Z kolei europejska fundacja polityczna to organizacja powiązana z europejską partią polityczną, wspierającą i uzupełniającą jej cele, która musi być również zarejestrowana przez wspomniany Urząd. Fundacja obserwuje i analizuje debaty poświęcone zagadnieniom europejskim oraz prowadzi działania związane z europejską polityką publiczną (organizuje seminaria, szkolenia, konferencje i sporządza analizy).

W projekcie ustawy wskazano przepisy prawne, które będą miały zastosowanie do europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, mających siedziby w Polsce. Zawarto także regulacje dotyczące powstawania i likwidacji EPP i EFP, a także powstawania EFP z przekształcenia podmiotów krajowych. Uregulowano procedurę wydawania zaświadczenia potwierdzającego, że EPP i EFP z siedzibami w Polsce spełniają wymogi polskiego prawa. Określono również zadania sądu rejestrowego i sądu prowadzącego ewidencję partii politycznych oraz środki nadzoru nad EPP i EFP.

Ze względu na ograniczoną liczbę europejskich partii politycznych oraz europejskich fundacji politycznych uznawanych przez Unię Europejską oraz fakt, że zdecydowana większość z nich ma swoje siedziby w bezpośrednim sąsiedztwie Parlamentu Europejskiego (co przypuszczalnie będzie dotyczyć także podmiotów rejestrowanych w przyszłości) – projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych. Obecnie status europejskiej partii politycznej w Unii Europejskiej ma 12 podmiotów, natomiast status europejskiej fundacji politycznej – 11. Obecnie żadna EPP i EFP nie ma swojej siedziby w Polsce.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także