Projekt ustawy o bateriach i akumulatorach, przedłożony przez ministra środowiska.

Projekt ustawy o bateriach i akumulatorach, przedłożony przez ministra środowiska.


Projekt ustawy zakłada zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych, w tym metali ciężkich, w bateriach i akumulatorach oraz właściwe zbieranie i recykling powstających z nich odpadów. W projekcie zapisano, że przedsiębiorcy wprowadzający baterie i akumulatory na rynek będą ponosić wszystkie koszty wynikające ze zbierania, przetwarzania i recyklingu zużytych urządzeń.

Zgodnie z projektem, sprzedawcy hurtowi oraz prowadzący usługi wymiany zużytych baterii i akumulatorów będą musieli zapewnić przyjmowanie tego rodzaju odpadów. Rozwiązanie to ma objąć także sprzedawców detalicznych, których powierzchnia sprzedaży przekracza 25 m kw. Obowiązywać będzie także przepis dotyczący osiągnięcia określonego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych.

W przypadku baterii i akumulatorów samochodowych, ich końcowy użytkownik będzie musiał oddać powstałe z nich odpady do: sprzedawcy detalicznego baterii i akumulatorów samochodowych, do punktów serwisowych lub do punktów zbierania odpadów. Podmioty prowadzące działalność dotyczącą wytwarzania, zbierania, przetwarzania lub recyklingu zużytych baterii i akumulatorów będą miały m.in. obowiązek przekazywania informacji do służb państwowych.

Nowe prawo ustala ponadto wymogi dotyczące zawartości metali ciężkich w bateriach i akumulatorach oraz wymogi związane z ich oznaczeniem. Na przykład, zabronione będzie wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów o nadmiernej ilości rtęci i kadmu. Zakazano ponadto łączenia zużytych baterii i akumulatorów z innymi odpadami.

Projektowana ustawa przewiduje także, że Główny Inspektor Ochrony Środowiska będzie prowadził rejestr przedsiębiorców wprowadzających baterie i akumulatory na rynek oraz podmiotów prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów.

Zaproponowano ponadto ustanowienie opłaty za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów przenośnych, która będzie przekazywana przez wprowadzających te produkty na rynek na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego. Pieniądze te będą przeznaczone na prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych na temat zbierania, przetwarzania i recyklingu tych produktów. Nowe prawo dotyczy wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów wprowadzonych do obrotu w Unii Europejskiej, niezależnie od ich rodzajów, pojemności, masy i składu materiałowego. Przygotowany projekt ustawy dostosowuje polskie prawo do przepisów europejskich.


Zobacz także