Projekt ustawy o Agencji Wywiadu

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Agencji Wywiadu, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych.


Większość przepisów projektowanej ustawy o Agencji Wywiadu (AW) została oparta na rozwiązaniach obecnie obowiązujących, sprawdzonych w praktyce i nie budzących wątpliwości interpretacyjnych.

Zaproponowane zmiany wynikają z analizy funkcjonowania AW oraz zachowania spójności w ramach reformy systemu służb specjalnych. Do projektu ustawy przeniesiono przepisy zawarte w aktach wykonawczych.

Agencja Wywiadu, podobnie jak Centralne Biuro Antykorupcyjne, będzie podlegać bezpośrednio prezesowi Rady Ministrów.

Zgodnie z projektem ustawy, Agencja Wywiadu jest służbą specjalną, właściwą w sprawach ochrony bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. Zadania AW zostały uzupełnione o realizację czynności operacyjno-rozpoznawczych, w ramach wykonywania zadań na terenie kraju, także za pośrednictwem szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego (obecnie czynności te mogą być wykonywane jedynie za pośrednictwem szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego).

Szef Agencji będzie mógł podejmować decyzje dotyczące przekazywania informacji innym organom, jeżeli informacje te dotyczą spraw objętych zakresem działania danego organu, bez uzyskiwania każdorazowej zgody prezesa Rady Ministrów. Taka regulacja usprawni i przyspieszy obieg informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa lub międzynarodowej pozycji Polski. Oprócz tego szef Agencji będzie mógł przekazywać informacje bezpośrednio osobom upoważnionym przez prezydenta, prezesa Rady Ministrów lub inne organy (ma to znaczenie np. podczas nieobecności tych osób, w związku z przebywaniem poza granicami państwa).

Przesłanki odwołania szefa AW podzielono na obligatoryjne i fakultatywne (dotychczas wszystkie były fakultatywne). Doprecyzowano kwestię jego odwołania w następstwie skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo poprzez wskazanie, że chodzi o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Dodano przepis, zgodnie z którym akty prawne wydane przez szefa AW nie podlegają ogłoszeniu, bez względu na to czy są jawne, czy nie. Jest to zgodne z praktyką powszechnie stosowaną przez służby wywiadowcze na świecie.

Nowe przepisy umożliwiają funkcjonariuszom Agencji posługiwanie się dokumentami  legalizacyjnymi. Będą mogli posługiwać się tymi dokumentami nie tylko podczas wykonywania czynności operacyjnorozpoznawczych, ale także w celu ochrony danych własnych lub innego funkcjonariusza. Te same reguły mają dotyczyć osób udzielających pomocy AW przy wykonywaniu czynności operacyjnorozpoznawczych. Takie rozwiązanie wynika ze szczególnej specyfiki realizowanych zadań, a jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonariuszy i osób udzielających im pomocy.

Uregulowano kwestie składania oświadczeń oraz zasady i uprawnienia do przetwarzania danych w nich zawartych. Prezes Rady Ministrów określi w rozporządzeniu tryb postępowania w sprawach składania i przechowywania oświadczeń o stanie majątkowym oraz sposób analizy danych zawartych w oświadczeniu o stanie majątkowym.


Zobacz także